Kursplan för Laboratorieautomation i biovetenskap

Laboratory Automation in Life Sciences

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FF037
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-10-21
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2022-08-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  150 hp inklusive kunskaper motsvarande minst 60 hp inom ämnena kemi, biologi, biokemi, farmaceutisk vetenskap eller medicin. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Beskriva och förklara mål, verktyg och effekter av automatisering för olika typer av applikationer inom biovetenskap
 • Designa och utvärdera övergången från ett manuellt labbprotokoll till ett automatiserat protokoll
 • Designa protokoll och utföra pipettering med hjälp av automatiserade vätskehanteringsinstrument
 • Använda automatiserade mikroskop för att automatisera bildtagning samt analysera, tolka och sammanfatta resultaten skriftligt på god engelska
 • Konfigurera och exekvera protokoll för att  hantera prover med hjälp av en robotarm
 • muntligen presentera och diskutera resultat, på god engelska, och ge konstruktiv feedback till övriga deltagare

Innehåll

INNEHÅLL

Kursen ger en introduktion till teori och metoder för automatisering av laborativa protokoll, främst i en biologirelaterad laboratoriemiljö. Kursen ger en översikt av olika typer av automation inom biovetenskap, instrument, robotar med tillhörande biologiska applikationer. Kursen går vidare med moment för design av och konvertering av existerande protokoll till automatiserade protokoll. Teoretiska moment varvas med praktiska moment  som inkluderar vätskehantering med pipetteringsrobot, provhantering med robotarm, samt automatiserad mikroskopi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och gruppövningar. Obligatoriska moment: laborationer och gruppövningar. Vissa laborationer redovisas skriftligt. Kursen ges på engelska.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (5 hp), godkänt resultat på  laborationer och gruppövningar (2,5 hp). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.