Kursplan för Farmakologi för civilingenjörsstudenter

Pharmacology for Engineering Students

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FF119
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk biovetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2011
 • Behörighet: Biokemi I, Fysiologi och molekylär cellbiologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • Definiera farmakologiska termer och begrepp

 • Beskriva och förklara principerna för administrering, absorption, distribution, metabolism och eliminering av läkemedel i den mänskliga organismen

 • Beskriva olika målproteiners funktion och förklara hur läkemedel interagerar med dessa

 • Redogöra för läkemedels verkningsmekanismer och effekter i olika organsystem

 • Tillämpa farmakologisk metodik och matematiska modeller för att utvärdera resultat från farmakologiska experiment

 • Redogöra för aspekter på hållbar utveckling inom läkemedelsområdet

Innehåll

Kursen förmedlar kunskap om läkemedelssubstansers verkningsmekanismer, framför allt på molekylär nivå, och farmakologiska effekter i den mänskliga organismen. I kursen läggs särskild vikt vid laborativ färdighetsträning samt träning i skriftlig och muntlig kommunikation.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Deltagande i gruppövningar och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Examination sker i form av ett skriftligt prov. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen (6 hp) samt godkänt resultat på seminarier och laborationer (1,5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2017

Versioner av litteraturlistan