Kursplan för Fysiologi och molekylär cellbiologi

Physiology and Molecular Cell Biology

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FF158
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk biovetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-09-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 23, 2016
 • Behörighet: Organisk synteskemi, biokemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för neurovetenskap

Mål

Mål Fysiologi
Den studerande ska efter avslutad kurs besitta tillräcklig kunskap i fysiologi för att kunna beskriva hur livsprocesserna styrs på organnivå samt i människan som helhet. Denna kunskap ska lägga en grund för förståelsen av orsaker till sjukdom, befintliga läkemedels effekter samt utveckling av nya terapiformer.
Den studerande skall efter godkänd kurs kunna:

 • redogöra för de centrala och perifera nervsystemens övergripande organisation samt deras elementära funktioner.
 • beskriva hjärtats anatomi och blodkärlens funktionella indelning samt redogöra för cirkulationssystemets grundläggande funktioner.
 • översiktligt beskriva de endokrina organens läge och struktur, inklusive könsorganen, samt redogöra för de väletablerade hormonernas fysiologiska effekter i kroppen.
 • beskriva njurens anatomi samt redogöra för dess huvudsakliga funktioner
 • översiktligt beskriva andningsorganens anatomi och funktion samt redogöra för transporten av syrgas och koldioxid mellan alveol, blod och vävnadsceller
 • översiktligt beskriva mag-tarmkanalens anatomi, inklusive pankreas och levern, samt redogöra för mag-tarmkanalens grundläggande funktioner.
Mål Molekylär Cellbiologi
Den studerande ska efter avslutad kurs besitta tillräcklig kunskap i cellbiologi för att kunna beskriva hur olika processer i cellen sker. Denna kunskap ska lägga en grund för förståelsen av orsaker till sjukdom, befintliga läkemedels effekter samt utveckling av nya terapiformer. Kursen ska ge en grund för fördjupning inom cellbiologi och tillämpad biovetenskap. Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:
 • redogöra för cellers strukturella och funktionella egenskaper, eras kemiska struktur
 • kunna beskriva den genetiska informationens flöde och generella mekanismer för genreglering
 • redogöra för funktion och genetik hos eukaryota celler.

Innehåll

Innehåll Fysiologi
Kursen omfattar beskrivning av kroppsorganens funktionella anatomi och fysiologi. Den funktionella anatomin behandlas i sådan omfattning som anses nödvändig för förståelsen av de fysiologiska processerna. Följande delområden behandlas under kursen.
Nervsystemets struktur och funktion
Cirkulationssystemets struktur och funktion.
De endokrina organens samt reproduktionsorganens struktur och funktion
Njurens struktur och funktion samt kroppens syra-bas reglering och elektrolyt- och vätskebalans
Respirationsorganens struktur och funktion
Mag-tarmkanalens struktur och funktion

Innehåll Molekylär Cellbiologi

- Eukaryota cellers struktur. Makromolekyler som byggstenar för celler. Kärna, organeller, membransystem och filament.
- Genomets struktur och funktion. Arvsmassans organisation och evolution, DNA struktur, syntes, replikation.
- Genuttryck; från DNA till protein. Transkription, RNA maturerin, RNA metabolism och proteinbiosyntes.
Grundläggande mekanismer för reglering av genexpression.
Proteinernas sortering och transport till olika organeller i cellen. Posttranslationell modifiering.
- Biologiska membran. Mekanismer för transport över cellmembran och cellsignalering. G-protein kopplade receptorer, enzymkopplade receptorer, intracellulära receptorer.
- Receptorer som transkriptionsfaktorer. Signalvägar och posttranskriptionell genreglering.
- Grundläggande cellbiologiska processer.

Undervisning

Föreläsningar seminarier.

Examination

Skriftlig examination sker vid slutet av kursen. Det skriftliga provet består av två separata tentamina, fysiologi (6 hp) respektive molekylär cellbiologi (4 hp), dessa ges vid två separata tentamenstillfällen.
För godkänd kurs krävs godkänt resultat på respektive del. Kursbetyget erhålls såsom en sammanvägning av resultaten från de två delproven.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2016

 • Människans fysiologi Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil Toverud, Kari C.; Bolinder-Palmér, Inger

  1. uppl.: Stockholm: Liber, cop. 2004

  Se bibliotekets söktjänst