Kursplan för Farmakologi för civilingenjörsstudenter

Pharmacology for Engineering Students

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FF219
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2018-08-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Biokemi I samt genomgången Fysiologi och molekylär cellbiologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar 3FF119.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Definiera farmakologiska termer och begrepp
 • Beskriva och förklara principerna för administrering, absorption, distribution, metabolism och eliminering av läkemedel i den mänskliga organismen
 • Beskriva olika målproteiners funktion och förklara hur läkemedel interagerar med dessa
 • Redogöra för läkemedels verkningsmekanismer och effekter i olika organsystem
 • Tillämpa farmakologisk metodik och matematiska modeller för att utvärdera resultat från farmakologiska experiment
 • Redogöra för aspekter på hållbar utveckling inom läkemedelsområdet

Innehåll

Kursen förmedlar kunskap om läkemedelssubstansers verkningsmekanismer, framför allt på molekylär nivå, och farmakologiska effekter i den mänskliga organismen. I kursen läggs särskild vikt vid laborativ färdighetsträning samt träning i skriftlig och muntlig kommunikation.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Deltagande i gruppövningar och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Examination sker i form av ett skriftligt prov. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen (6 hp) samt godkänt resultat på seminarier och laborationer (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.