Kursplan för Farmakokinetik

Pharmacokinetics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FF660
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaci G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-12-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 45, 2012
 • Behörighet: Fysiologi och molekylär cellbiologi, 10 hp samt Farmakologi och läkemedelskemi, 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen motsvarar i stora delar den farmakokinetikkurs på 7,5 hp som ges inom apotekar- och receptarieprogrammen och ger motsvarande behörighet för kurser på avancerad nivå.

Kursen kan inte läsas på distans.

Kursen motsvarar och ersätter tidigare kurs 1TK055.

Mål

Den studerande skall efter godkänd kurs kunna:

• beskriva hur basala farmakokinetiska processer, såsom absorption, distribution och elimination definieras, uttrycks, beräknas, kan påverkas, samt hur dessa processer samverkar för att bestämma omsättning av läkemedel i kroppen över tid
• tillämpa principer för allometrisk skalning av farmakokinetiska parametrar mellan djurarter, samt clearance från in vitro till in vivo, för prediktion av farmakokinetik hos människa
• klargöra hur farmakokinetik tillsammans med farmakodynamik bestämmer ett läkemedels effektintensitet och effektduration
• upprätta doseringsregimer för ett läkemedel utifrån dess farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper, använda givna doseringsregimer för beräkning av koncentrationer, samt redogöra för hur dosering av läkemedel kan anpassas utifrån variation i farmakokinetiska parametrar
• identifiera de vanligaste typerna av läkemedelsinteraktioner, förklara mekanismerna bakom, samt värdera konsekvenserna av dessa
• använda farmakokinetiska principer för att förklara orsaker till variation i läkemedelsomsättning, samt redogöra för konsekvenserna av denna

Innehåll

Detta är en grundläggande kurs i farmakokinetik, dvs. om läkemedels upptag till, omsättning i och elimination från kroppen, samt farmakodynamik, dvs. beskrivning av läkemedelseffekter framför allt med hänsyn till deras tidsförlopp.

Under kursen behandlas läkemedels absorption, plasmaproteinbindning, vävnadsfördelning och elimination via lever och njurar samt hur dessa processer tillsammans bestämmer ett läkemedels omsättning hos människa. Vidare behandlas sambanden dos – plasmakoncentration samt plasmakoncentration – effekt för givet läkemedel och eventuellt bildade metaboliter. Beräkning och värdering av matematiska parametrar som beskriver farmakokinetiska och farmakodynamiska processer gås igenom för såväl enstaka dos som vid upprepad administrering. En kort introduktion till tillämpning av farmakokinetiska metoder vid utveckling av nya läkemedel ges. Vidare behandlas den teoretiska grunden för kliniska doseringsstrategier, orsaker till och hantering av individuell variation i läkemedelsomsättning samt hur dosanpassning kan genomföras till patienter med särskilda behov, såsom njur- eller leversjuka, barn och gamla. Avslutningsvis behandlas vanligen förekommande läkemedelsinteraktioner och hur dessa bör hanteras (värderas) för en optimal läkemedelsanvändning.

Undervisning

Undervisning förmedlas genom föreläsningar, diskussionsseminarier, workshops, såväl lärarledda som självständiga räkneövningar samt datalaborationer. Internet kan användas för vissa moment.

Obligatoriska moment: kursstart, tillämpningsuppgifter i farmakokinetik och farmakodynamik, 1 hp, grupparbete om farmakokinetik i läkemedelsutveckling, 1 hp, seminarium om läkemedelsinteraktioner, 0,5 hp.

Examination

Individuell, skriftlig examination sker som avslutning på kursen (5 hp). Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

För godkänd kurs krävs, förutom godkänt prov, godkänt resultat på obligatoriska moment (2,5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 44, 2012

Rekommenderad kurslitteratur

 • Tozer, Thomas N.; Rowland, Malcolm Essentials of pharmacokinetics and pharmacodynamics

  Second edition: Philadelphia: Wolters Kluwer Health, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

Interaktionskapitlet i FASS: http://www.fass.se/LIF/produktfakta/fakta_lakare_artikel.jsp?articleID=18352 Utdelat kursmaterial