Kursplan för Läkemedelsformulering

Drug Formulation and Drug Delivery

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FG101
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaci A1N, Teknik A1N, Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2008
 • Behörighet: Galenisk farmaci
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaci
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

De studerande skall efter genomgången kurs:
- kunna redogöra för karakteriseringsmetoder för partiklars fastfas-struktur, storlek, form, porositet och porstruktur
- kunna redogöra för metoder för karakterisering av pulvermaterials mekaniska egenskaper och komprimeringsegenskaper
- kunna designa system för kontrollerad/optimerad frisättning och absorption av läkemedel
-kunna konstruera stabila och optimerade formuleringar av proteinläkemedel
-ha utvecklat sin förmåga till skriftlig vetenskaplig framställning

Innehåll

Kursen utgår ifrån grundläggande kunskaper inom den galeniska farmacin och breddar och fördjupar kunskaperna vad gäller formulering och tillverkning av fram för allt fasta beredningar i syfte att förbereda studenterna för experimentellt vetenskapligt arbete och industriell farmaceutiskt verksamhet inom detta delområde av den galeniska farmacin. I kursen behandlas följande lärostoff:

Karakterisering av fasta materials fysikaliska egenskaper: Fastfasanalys, partikelstorleksanalys och partikelstatistik, formanalys och formfaktorer, yt- och porstorleksanalys, analys av mekaniska egenskaper, kraftöverföring vid och modellering av komprimeringsprocessen.

Formuleringsprinciper för kontrollerad/optimerad frisättning och absorption av läkemedel:
System för nasal, pulmonär och transdermal läkemedelsadministrering samt grundläggande fysiologiska aspekter för läkemedelsformulering.

Formulering, stabilisering och frystorkning av proteinläkemedel samt optimerad administrering av dessa.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Dessutom genomförs litteraturarbete och studiebesök.

Obligatoriska moment:
Kursstart, studiebesök och litteraturarbete.

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs förutom godkänt prov (provkod), godkänt resultat på litteraturarbete samt deltagande på studiebesök (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.
För höstterminens kurs ges omprov i januari och för vårterminens kurs ges omprov i augusti. Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen dvs. ett prov och fem omprov.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2008

Senaste upplagan av:
Aulton M. E., Aulton's Pharmaceutics.
Vetenskaplig litteratur i ämnet.