Kursplan för Galenisk farmaci

Pharmaceutics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FG102
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaci G2F, Teknik G2F, Kemi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2010
 • Behörighet: För studenter inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik: - minst 60 hp varav minst 45 hp kemi från naturvetenskaplig eller teknisk utbildning (inklusive fysikalisk och organisk kemi) samt grundläggande kurser i cellbiologi, fysiologi eller motsvarande vilka prövas individuellt.
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaci
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar tidigare kursen 1TK059 Galenisk farmaci.

Mål

De studerande skall efter godkänd kurs kunna:


 • redogöra för generella kvalitetskrav för läkemedelsformer och vara insatt i begreppet läkemedelsform

 • redogöra för kvalitetssäkring och GMP (Good Manufacturing Practice) i samband med läkemedelstillverkning.

 • tillämpa kunskaper om preformulering, biofarmaceutisk funktion, farmaceutiska hjälpämnen, formulering och enhetsoperationer för utformning och framställning av flytande, halvfasta, fasta och sterila läkemedelsformer

 • redogöra för metoder och utrustning i samband med analytisk karakterisering och kvalitetsprovning av läkemedelsberedningar

 • redogöra för funktion och konstruktion av förpackningar för läkemedel

 • söka, sammanställa, presentera och kritiskt granska kunskap utifrån en given problemställning

Innehåll

Läkemedelsadministrering och administreringsvägarna, deras fysiologiska förutsättningar och begränsningar.

Läkemedelsformer och för läkemedelsformer relevanta fysikaliska system, deras egenskaper och karakterisering.

Biofarmaceutisk karakterisering av läkemedelssubstanser genom utvärdering av fysikalisk-kemiska egenskaper och transportmekanismer över cellmembran.

Farmaceutiska framställningsmetoder, processer, förpackningar/administreringshjälpmedel samt steriliseringstekniker.

Produktionssystem och kvalitetssäkring vid läkemedelstillverkning.

Utformning och karakterisering av läkemedelsberedningar, speciellt vad gäller teknologiska, biofarmaceutiska och stabilitetsaspekter.

Kvalitetskrav på och kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppundervisningar.
Obligatoriska moment under kursen är laborationer, gruppundervisningar samt vissa seminarier

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänt betyg fodras dels godkänt genomförande av obligatoriska kursmoment (2,5 hp) dels godkänd tentamen (5 hp)

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2010

Kurslitteratur är senaste upplagan av: Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines. Churchill Livingstone, Edinburgh. Castensson et.al: Utformning av läkemedel Apoteket AB, Stockholm. Kurskompendium i galenisk farmaci.