Kursplan för Galenisk farmaci

Pharmaceutics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FG202
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap G2F, Teknik G2F, Kemi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2019-04-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Minst 60 hp varav minst 45 hp kemi från naturvetenskaplig eller teknisk utbildning (inklusive fysikalisk och organisk kemi) samt grundläggande kurser i cellbiologi, fysiologi eller motsvarande, vilka prövas individuellt.

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar 1TK059 liksom 3FG102, Galenisk farmaci.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Definiera de olika läkemedelsformerna och beskriva deras uppbyggnad samt ingående hjälpämnens funktion.
 • Beskriva administreringsvägarna samt de biofarmaceutiska förutsättningarna för läkemedelsupptag.
 • Redogöra för de faktorer som påverkar biotillgänglighet, effekt och säkerhet hos de olika läkemedelsformerna vid lokal och systemisk administrering av lågmolekylära och biologiska läkemedel.
 • Beskriva tillverkningsmetoder och redogöra för vanlig kvalitetsprövning som används vid tillverkning av läkemedelsberedningar.
 • Beskriva hur stabilitet av läkemedelsberedningar testas och hur hållbarhet för dessa bestäms samt redogöra för funktion och konstruktion av förpackningar och administreringshjälpmedel för läkemedel.
 • Arbeta med aseptisk tillverkning och beskriva hur sterila beredningar framställs och kvalitetsprövas.
 • Söka, sammanställa, presentera och kritiskt granska kunskap utifrån en given galenisk problemställning.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i läkemedelsformerna och administreringsvägarna. Lösningar, suspensioner och emulsioner behandlas liksom löslighet och löslighetsförbättring. Förhållandevis stor vikt läggs vid fasta orala beredningar, deras biofarmaci och tillverkning. Vikt läggs också vid steril och aseptisk tillverkning av läkemedelsberedningar, såsom parenterala läkemedel och ögonläkemedel. Kursen omfattar även övriga läkemedelsformer (exempelvis rektala, transdermala, kutana och nasala läkemedel samt läkemedel för inhalation) samt biologiska läkemedel. Den avslutas av en genomgång av preformulering, hållbarhet och kvalitetssäkring.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar. Obligatoriska moment: Laborationer (inklusive en förberedande lektion) samt gruppövningar.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (5 hp), godkänt resultat på obligatoriska moment (2,5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur är senaste upplagan av: Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines. Churchill Livingstone, Edinburgh. Castensson et.al: Utformning av läkemedel Apoteket AB, Stockholm.