Kursplan för Läkemedelsformulering

Drug Formulation and Drug Delivery

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FG203
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Teknik A1N, Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2022-10-05
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Genomgången Galenisk farmaci

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar 3FG101.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för karakteriseringsmetoder för partiklars fastfas-struktur, storlek, form, porositet och porstruktur
 • redogöra för metoder för karakterisering av pulvermaterials mekaniska egenskaper och komprimeringsegenskaper
 • designa system för kontrollerad/optimerad frisättning och absorption av läkemedel
 • konstruera stabila och optimerade formuleringar av proteinläkemedel
 • visa förmåga till skriftlig vetenskaplig framställning

Innehåll

Kursen utgår ifrån grundläggande kunskaper inom den galeniska farmacin och breddar och fördjupar kunskaperna vad gäller formulering och tillverkning av fram för allt fasta beredningar i syfte att förbereda studenterna för experimentellt vetenskapligt arbete och industriell farmaceutiskt verksamhet inom detta delområde av den galeniska farmacin. I kursen behandlas följande lärostoff:

Karakterisering av fasta materials fysikaliska egenskaper: Fastfasanalys, partikelstorleksanalys och partikelstatistik, formanalys och formfaktorer, yt- och porstorleksanalys, analys av mekaniska egenskaper, kraftöverföring vid och modellering av komprimeringsprocessen.

Formuleringsprinciper för kontrollerad/optimerad frisättning och absorption av läkemedel:

System för nasal, pulmonär och transdermal läkemedelsadministrering samt grundläggande fysiologiska aspekter för läkemedelsformulering.

Formulering, stabilisering och frystorkning av proteinläkemedel samt optimerad administrering av dessa.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Dessutom genomförs litteraturarbete och studiebesök.

Obligatoriska moment:

Studiebesök och litteraturarbete.

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs förutom godkänt prov (provkod), godkänt resultat på litteraturarbete samt deltagande på studiebesök (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

För höstterminens kurs ges omprov i januari och för vårterminens kurs ges omprov i augusti.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplagan av:
Aulton M. E., Aulton's Pharmaceutics.
Vetenskaplig litteratur i ämnet.