Kursplan för Analytiska metoder för forensisk vetenskap

Analytical Methods in Forensic Science

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK111
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin A1N, Forensisk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-04-12
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Antagen till Masterprogram i forensisk vetenskap.

 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten ha ingående kännedom om analytisk kemiska begrepp, principer och metoder, och kunna:

 • redogöra för de grundläggande principerna för konstruktion och validering av analytiska metoder
 • tillämpa olika analytiska metoder och separationstekniker vid studier inom toxikologi, rättskemi och dopningskontroll
 • söka artiklar i vetenskaplig litteratur och utifrån dessa praktiskt utarbeta en analysmetod samt muntligt och skriftligt redovisa och försvara val av metod.

Innehåll

 • analytiska metoder för organiska ämnen vid studier inom toxikologi, rättskemi och dopningskontroll
 • provmatrisens inverkan på analysmetodik och resultat
 • vätske-vätskeextraktion och fastfasextraktion för provupparbetning
 • vätskekromatografi, gaskromatografi och kapillärelektrofores
 • spektroskopisk och masspektrometrisk detektering samt immunologiska metoder vid kvantitativ och kvalitativ analys
 • grundläggande principer för konstruktion och validering av analytiska metoder

Undervisning

Kursen består av undervisning i analytisk farmaceutisk kemi med särskild inriktning mot analys av toxiska ämnen i biologiskt material. Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborationer. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: Kursintroduktion samt alla moment i samband med laborationer, inkl. gruppmöten, genomgång och redovisning.

Examination

Skriftlig tentamen och speciallaboration (muntlig och skriftlig redovisning). För godkänd kurs fordras godkänd tentamen (11 hp) och godkänd laborationskurs (4 hp). Möjlighet att komplettera icke godkänd laborationskurs kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats. Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 3FX123 eller 3FX223, Analytisk toxikologi, på grund av överlapp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Negrusz, Adam.; Cooper, Gail A. A. Clarke's analytical forensic toxicology

  2nd ed.: London: Pharmaceutical Press, 2013.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk