Kursplan för Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign

Computational Medicinal Chemistry

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK119
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk kemi A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-03-29
 • Inrättad av: Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté
 • Reviderad: 2019-04-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: vecka 31, 2019
 • Behörighet: Inom apotekarprogrammet krävs 150 hp  inklusive godkända kurser i organisk kemi med inriktning mot läkemedel, läkemedelskemi och läkemedelssyntes samt genomgått alla kurser på termin 1-7.
  För studerande inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik krävs 150 hp inklusive organisk kemi och läkemedelskemi.
  Antagen till masterprogrammet i biomedicin.
  Antagen till masterprogrammet i läkemedelsutveckling.
  Antagen till läkemedelsmodellering.
  För antagning till fristående kurs krävs 150 hp , inklusive minst 22,5 hp organisk kemi varav 10,5 hp fortsättningskurs eller motsvarande kunskaper vilka prövas individuellt.
  Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på engelska.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
- förklara molekylmekanikkraftfältets uppbyggnad
- redogöra för grunderna i PCA och PLS modellering
- redogöra för grunderna i molekylär igenkänning
- beskriva strategier för att omvandla peptider till läkemedelsliknande molekyler

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
- använda 3D-QSAR-metodologi för att förutsäga biologisk effekt
- utföra dockning av molekyler till ett målprotein
- utföra en konformationsanalys
- utföra en databassökning och identifiera molekyler som uppfyller olika farmakoforkriterier
- beräkna fysikalisk-kemiska deskriptorer och använda dessa i QSAR-analyser
- använda multivariata tekniker för att göra urval baserat på molekylär diversitet
- bygga och använda modeller för att förutsäga läkemedelsabsorption
- rangordna och göra urval av molekyler baserat på deras förutsagda biologiska effekter och egenskaper
- muntligt presentera och diskutera vetenskapliga resultat på engelska

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
- visa insikt om användningen av prediktiva modeller för att främja en hållbar utveckling

Innehåll

Kursen ger introduktion och träning i metoder och strategier som används i läkemedelsutveckling med inriktning på datorbaserad läkemedelsdesign. Kursen innehåller moment inom konformationsanalys, ligandbaserad design, peptidmodellering, strukturbaserad design, multivariat analys och 3D-QSAR. Innehållet i kursen behandlas i stor omfattning i datorövningar med träning i mjukvara som används vid läkemedelsutveckling i industrin.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier och datorövningar. Alla datorövningar är obligatoriska.

Examination

Prov anordnas i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänd individuell muntlig redovisning på engelska av ett projektarbete och godkänd skriftlig individuell tentamen samt deltagande i samtliga obligatoriska kursmoment.
Komplettering av obligatoriska moment sker efter överenskommelse med kursansvarig lärare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.