Kursplan för Analytisk kemi i läkemedelsutveckling

Analytical Chemistry in Drug Discovery

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK214
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1F, Teknik A1F, Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2022-10-05
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  180 hp inklusive Analytisk kemi med mätvärdesbehandling och kemometri.Genomgången Galenisk farmaci varav 2,5 hp ska vara avklarade, och genomgången Organisk-kemisk spektroskopi varav 3 hp ska vara avklarade.

 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar 3FK514, analytisk kemi i läkemedelsutveckling.

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • Identifiera och beskriva användningsområden för olika analysmetoder vid läkemedelsutveckling
 • Förklara principerna för de vanligaste provupparbetnings-, separations- och detektionsteknikerna inom läkemedelsanalys samt principerna för metodkonstruktion, validering och automatisering
 • Sammanställa och värdera litteraturen för ett avgränsat forskningsområde inom läkemedelsanalys i form av en vetenskaplig översiktsartikel och försvara den vid en muntlig presentation
 • Utveckla (söka information, välja, planera, göra en riskanalys, testa, modifiera och validera) en analysmetod för ett läkemedel eller närbesläktat ämne; i en farmaceutisk beredning eller i ett biologiskt material

Innehåll

Kursen behandlar analytisk-kemiska tekniker och metoder inom områdena läkemedelsutveckling, produkt- bio- och processanalys av läkemedel. I kursen ingår studier av provupparbetningsmetoder (t.ex. vätske-vätskeextraktion och fastfas-extraktion) samt separationsmetoder (kromatografi, kapillärelektrofores och fältflödesfraktionering). Vidare ingår i kursen principer och tillämpningar av spektroskopisk, elektrokemisk och masspektroskopisk detektering vid kvantitativa och kvalitativa analyser inom området läkemedelsanalys. I kursen behandlas även principer för metodkonstruktion och validering inom bio- och produktanalys. Andra områden som också ingår i kursen är immunologiska metoder, sensorer och metoder för automatisering såsom t.ex. FIA (flow injection analysis) och SIA (sequence injection analysis).

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, metodutvecklingslaborationoch PM-arbete. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande till att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: kursdeltagares närvaro är obligatorisk vid laborationsintroduktionen, PM-handledarmöte och samtliga moment i samband med laboration.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänt genomförande av PM-arbete (2 hp), godkänd laboration (3 hp) och godkänd tentamen (10 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Venn, Richard F. Principles and practice of bioanalysis

  2nd ed.: Boca Raton: CRC Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk