Kursplan för Läkemedelsutveckling

Drug Discovery and Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK229
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2019-04-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Antagen till masterprogrammet i läkemedelsutveckling, masterprogrammet i läkemedelsmodellering eller till masterprogrammet i biomedicin.
  Inom apotekarprogrammet krävs 150 hp samt att alla kurser på termin 1-7 har genomgåtts.
  Inom receptarieprogrammet krävs 120 hp, inklusive Organisk kemi med läkemedelsinriktning, Farmakologi, Läkemedels struktur och analys, Farmakokinetik och statistik, Galenisk och fysikalisk farmaci, samt att alla obligatoriska kurser på termin 1-5 genomgåtts.
  För studerande inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik krävs 150 hp inklusive organisk kemi och läkemedelskemi.
  För fristående kurs krävs farmacie kandidatexamen/receptarieexamen 180 hp eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Institutionen för farmaci

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar 3FK029.
Kursen ges på engelska.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
- beskriva och motivera olika discipliners betydelse och roll i olika faser av läkemedelsutvecklingen.
- redogöra för beslutspunkter i läkemedelsutvecklingen
- förklara hur metoder för förutsägelser används för att ta tidiga beslut i läkemedelsutvecklingen.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
- utföra sökningar för att ta fram relevant information vid utvecklingen av ett nytt läkemedel.
- konstruera, granska och värdera prekliniska och kliniska läkemedelsstudier med övergripande förståelse för syfte, val av tillvägagångssätt, resultat, konklusioner och betydelse.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
- Värdera vetenskapliga, etiska, samhälleliga och marknadsmässiga hänsynstaganden av vikt i läkemedelsutvecklingen.

Innehåll

Kursen behandlar de olika faserna i läkemedelsutveckling: Identifiering och optimering av aktiv substans mot vald makromolekylär måltavla, ADME-Tox-profilering, in vivo och in vitro farmakologi, farmaceutisk utveckling, biomarkörer och sjukdomsmodeller, kliniska prövningar, registreringsprocessen, kommersialisering.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, muntliga och skriftliga redovisningar, workshops, diskussionsseminarier samt självstudier av litteratur. Undervisningen kan komma att ges på engelska.

Obligatoriska moment:
workshops och litteraturarbete

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, godkänt prov (provkod) och godkänt resultat på litteraturarbetet (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan komma att ges på engelska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rang, H. P. Drug discovery and development : technology in transition

  Edinburgh: Churchill Livingstone / Elsevier, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk