Kursplan för Tillämpad läkemedelsanalys

Applied Pharmaceutical and Biomedical Analysis

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK328
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk kemi A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-06-03
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2019-04-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: vecka 31, 2019
 • Behörighet: För studerande på apotekarprogrammet gäller att den studerande ska ha uppnått 150 hp inom programmet,  inklusive analytisk farmaceutisk kemi, bioanalytisk kemi samt produkt- och processanalytisk kemi, och genomgått alla tidigare kurser på termin 1-7.

  För studerande på civilingenjörsprogrammet gäller att alla programmets kemikurser under årskurserna 1-2, samt kursen Analytisk kemi i läkemedelsutveckling 15 hp skall ha följts.

  För studerande inom masterprogrammet i läkemedelsutveckling krävs att Produkt- och processanalytisk kemi alternativt Produkt- och processanalytisk kemi i läkemedelsutveckling har genomgåtts.

  Behörig att antas till fristående kurs är den som har 150 hp, inklusive kunskaper motsvarande 60 hp kemi inklusive analytisk farmaceutisk kemi, bioanalytisk kemi och produkt- och processanalytisk kemi.
  Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi

Beslut och riktlinjer

Motsvarar tidigare kurser 3FK063 Läkemedelsanalys och 3FK308 Läkemedelsanalys och kan inte ingå i examen tillsammans med dessa kurser.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

* Söka relevant litteratur och upprätta en försöksplan för en läkemedelsanalytisk frågeställning.
* Utföra en riskbedömning för laborativt arbete.
* Utifrån en framtagen försöksplan självständigt utveckla och validera en läkemedelsanalytisk metod samt dokumentera denna på ett kvalitetssäkrat och vetenskapligt sätt.
* Redovisa erhållna resultat i form av en av en vetenskaplig artikel på engelska.
* Redovisa och försvara erhållna resultat muntligt.
* Opponera på annan students skriftliga och muntliga redovisning.

Innehåll

Provtagning och provupparbetning. Avancerad separationsteori för kromatografiska och kapillärelektroforetiska tekniker. Tillämpad masspektrometri. Metodkonstruktion och optimering. Kvalitetssäkring. Regulatoriska aspekter på läkemedelsanalys. Litteratursökning. Forskningsdokumentation. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av seminarier, studiebesök och metodutvecklingslaboration. Stor vikt läggs vid den studerandes eget inlärande samt förmåga att självständigt söka information och lösa problem.

Obligatoriska moment:
Kursdeltagares närvaro är obligatorisk vid seminarier och samtliga moment i samband med laboration.

Examination

Examination sker i slutet av kursen i form av muntlig och skriftlig redovisning av laboration (provkod).
Komplettering av icke godkända obligatoriska moment kan tidigast ske vid nästa kurstillfälle och då i mån av plats.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska när samläsning sker med utbytesstudenter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.