Kursplan för Analytisk kemi i läkemedelsutveckling

Analytical Chemistry in Drug Discovery

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK514
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk kemi A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2011
 • Behörighet: Minst 180 hp inklusive Analytisk kemi med mätvärdesbehandling och kemometri, Galenisk farmaci och Organisk-kemisk spektroskopi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:


 • Identifera och beskriva användningsområden för olika analysmetoder vid läkemedelsutveckling

 • Förklara principerna för de vanligaste provupparbetnings-, separations- och detektionsteknikerna inom läkemedelsanalys samt principerna för metodkonstruktion, validering och automatisering

 • Sammanställa och värdera litteraturen för ett avgränsat forskningsområde inom läkemedelsanalys i form av en vetenskaplig översiktsartikel och försvara den vid en muntlig presentation

 • Utveckla (söka information, välja, planera, göra en riskanalys, testa, modifiera och validera) en analysmetod för ett läkemedel eller närbesläktat ämne; i en farmaceutisk beredning eller i ett biologiskt material

Innehåll

Kursen behandlar analytisk-kemiska tekniker och metoder inom områdena läkemedelsutveckling, produkt- bio- och processanalys av läkemedel. I kursen ingår studier av provupparbetningsmetoder (t.ex. vätske-vätskeextraktion och fastfas extraktion) samt separationsmetoder (kromatografi, kapillärelektrofores och fältflödesfraktionering). Vidare ingår i kursen principer och tillämpningar av spektroskopisk, elektrokemisk och masspektroskopisk detektering vid kvantitativa och kvalitativa analyser inom området läkemedelsanalys. I kursen behandlas även principer för metodkonstruktion och validering inom bio- och produktanalys. Andra områden som också ingår i kursen är immunologiska metoder, sensorer, PET (Positron Emissions Tomografi), och metoder för automatisering såsom t.ex. FIA (flow injection analysis) och SIA (sequence injection analysis).

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, metodutvecklingslaboration, PM-arbete och studiebesök. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande till att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: kursdeltagares närvaro är obligatorisk vid kurs- och laborationsintroduktionen, PM-handledarmöte och samtliga moment i samband med laboration.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänt genomförande av PM-arbete (2 hp), godkänd laboration (3 hp) och godkänd tentamen (10 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.