Kursplan för Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling

Drug Discovery Based on Natural Products

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FN209
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2019-06-11
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: För studerande på Apotekarprogrammet gäller att den studerande skall ha minst 150 hp inom programmet, inklusive godkänd kurs i Farmakognosi, och följt alla tidigare kurser på termin 1-7.

  För studerande på Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik gäller att den studerande skall ha minst 150 hp inom programmet, inklusive godkända kurser i Analytisk kemi 10 hp, Farmakologi 7,5 hp och Läkemedelskemi 7,5 hp.

  Antagen till masterprogrammet i läkemedelsutveckling.

  Behörig att antas till fristående kurs är den som har kunskaper motsvarande:
  a) receptarieexamen 120 hp, kompletterad med fortsättningskurser inom farmaci om minst 22,5 hp alternativt Farmakognosi B 15 hp, b) 150 hp inklusive 60 hp i kemi eller biologi, fortsättningskurser inom farmaci om minst 22,5 hp alternativt Farmakognosi B 15 hp, c) motsvarande kunskaper inom ämnesområdet.

  För samtliga krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ingå i apotekarprogrammet eller masterprogrammet i läkemedelsutveckling.

Mål

Den studerande skall efter genomgången kurs:

 • kunna förklara hur naturprodukter används i sökandet efter nya läkemedel
 • kunna redogöra för betydelsen och bruket av bio-assay och high throughput screening
 • kunna värdera ekologi och etnofarmakologi som urvalsinstrument i sökandet efter nya läkemedel
 • kunna redogöra för och värdera användandet av olika metoder för extraktion, isolering, detektering och karakterisering av bioaktiva molekyler
 • på god engelska skriftligt sammanfatta vetenskaplig information om, och reflektera över, naturprodukter inom läkemedelsutveckling.

Innehåll

Observation och selektion av bioaktiva organismer. Ekologi och etnofarmakologi som urvalsinstrument. Extraktion, isolering, detektering och karakterisering av bioaktiva molekyler. Bioassay och high through-put screening. Exempel på industriella projekt.

I denna kurs får vidare studenten särskilt träna på att:

 • skriftligen sammanställa och presentera information i form av två uppsatser
 • värdera information från olika typer av källor som vetenskapliga publikationer, myndigheter, företag etc.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och muntliga presentationer. Ett självständigt litteraturprojekt är en viktig del av kursen. Kursen ges på engelska.

Kursen som är nätbaserad förutsätter tillgång till Internet.

Obligatoriska moment: Skriftlig redovisning av två uppsatser, seminarieuppgifter och muntlig redovisning av metodprojekt.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt litteraturarbete (4,5hp), patentutredning (0,5hp), seminarieuppgifter (1hp) och muntlig redovisning av metodprojekt (1,5hp) på engelska.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter och motsvarar 3FN740 eller 3FN006, Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Utvalda vetenskapliga artiklar Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Versioner av litteraturlistan