Kursplan för Farmakognosi och läkemedlens ursprung

Pharmacognosy and the Origin of Drugs

Kursplan

 • 5,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FN404
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-06-11
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2022-01-26
 • Reviderad av: Programsamordnare Emma Lundkvist
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  Läkemedel i samhället, Analytisk kemi med läkemedelsinriktning, Fysiologi och Professionell utveckling 2: Receptarien som kommunikatör av farmaceutisk kunskap ska vara godkända. Även modulen laborationer från Farmakologi med läkemedelskemi II Dessutom ska alla kurser på receptarieprogrammets termin 1-3 ha genomgåtts.

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i receptarieprogrammet.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • förklara naturprodukters roll vid utveckling och framställning av läkemedel
 • redogöra för de grundläggande principerna, processerna och metoderna vid upptäckt och utveckling av nya läkemedel från naturprodukter
 • redogöra för de viktigaste läkemedelssubstanserna från naturen, samt deras ursprung, strukturer och fysikalisk-kemiska egenskaper
 • redogöra för grundläggande fysikalisk-kemiska egenskaper med avseende på deras betydelse för extraktion och isolering av naturprodukter samt för metoder för extraktion och isolering av naturprodukter
 • identifiera ett urval av de viktigaste medicinalväxterna samt redogöra för deras farmaceutiska användning och funktion
 • tillämpa kunskap om organismernas morfologi och anatomi i studiet av facklitteratur inom ämnet farmakognosi
 • redogöra för grundläggande principer hos växters biosyntes och tillämpa biosyntesbaserade klassifikationsprinciper för naturprodukter
 • redogöra för evolutionära och evolutionsbiologiska grundprinciper och deras betydelse för biologisk och kemisk diversitet samt bioaktivitet
 • redogöra för regler och lagstiftning kring naturläkemedel, växtbaserade läkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel i ett svenskt och europeiskt perspektiv
 • på god svenska redovisa ett målgruppsanpassat litteraturarbete med information från vetenskapliga studier

Innehåll

Under kursen studeras naturen som källa till nya läkemedel och samband mellan olika organismers och vävnaders biosyntes och produktion av biologiskt aktiva kemiska föreningar samt hur dessa kan extraheras och isoleras. Sambandet mellan kemisk och biologisk diversitet, evolution, biosyntes och bioaktivitet diskuteras. Vidare studeras medicinalväxter och deras morfologi, vilket tillämpas i studiet av farmakopétexter. Olika strategier för att hitta nya läkemedel i naturen diskuteras, liksom förhållningssätt till internationella konventioner, intellektuell äganderätt (IPR) och hållbar utveckling av naturresurser. Betydelsen av läkemedel baserat på naturprodukter historiskt sett, i nutid och i utvecklandet av nya läkemedel för framtida bruk belyses.

Under kursen får studenten särskilt träna på att tillämpa ämneskunskaper i farmakognosi i ett individuellt litteraturarbete baserat på vetenskapliga originalartiklar. I samband med detta tränas färdighet i vetenskapligt skrivande på god svenska och kritisk värdering av information i vetenskapliga artiklar för evidens om ett läkemedels farmakologiska och kliniska effekt och nytta.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt ett individuellt litteraturarbete.

Obligatoriska moment: seminarier med förberedande seminarieuppgifter och litteraturarbete.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (4 hp), godkänt resultat på övriga

obligatoriska moment (0,5 hp) och litteraturarbete (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som Farmakognosi och läkemedlens ursprung 3FN331 eller 3FN213 på grund av överlapp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy Heinrich, Michael; Barnes, Joanne; Prieto Garcia, José M.; Gibbons, Simon; Williamson, Elizabeth M.

  Third edition.: [Philadelphia?]: Elsevier, [2018]

  Online access for UMUB

  Se bibliotekets söktjänst