Kursplan för Toxikologi för civilingenjörsstudenter

Toxicology for Engineering Students

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FX221
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2019-04-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Minst 180 hp inom programmet inklusive Fysiologi och molekylär cellbiologi, Farmakologi för civilingenjörsstudenter, Läkemedelskemi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar 3FX321 Toxikologi för civilingenjörsstudenter, 7,5 högskolepoäng

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för toxikologiska grundbegrepp och olika verkningsmekanismer bakom läkemedels och andra kemikaliers potentiella allmäntoxiska, carcinogena, teratogena och reproduktionstoxikologiska effekter
 • utnyttja toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering för att bedöma rapporterade kliniska biverkningar och miljörelaterade hälsorisker hos människa
 • resonera kring begreppet hållbar utveckling ur ett läkemedelsperspektiv
 • ge exempel på och kunna beskriva olika matematiska extrapoleringsmodeller som kan användas vid uppskattning av miljörelaterade cancerrisker.

Innehåll

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi, och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering. Följande moment kommer då att ingå: Toxikologiska grundbegrepp; Toxikologiska aspekter på absorption, distribution, metabolism och utsöndring (ADME); Mekanismer för läkemedels och andra kemiska substansers ogynnsamma verkan i större organsystem; Genetisk toxikologi; Kemisk carcinogenes; Reproduktionstoxicitet; Embryotoxicitet/teratogenicitet; Toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering. Under kursen behandlas även vad hållbar utveckling kan innefatta när det gäller läkemedelssäkerhet och kemikaliehantering i allmänhet.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Obligatoriska moment: Riskbedömningsuppgift och fördjupningsarbete om matematiska extrapoleringsmodeller vid uppskattning av miljörelaterade cancerrisker, samt redovisningar.

Examination

Prov (individuell skriftlig examination) sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen 5 hp (provkod), godkänd riskbedömningsuppgift 1 hp (provkod) och godkänd fördjupningsuppgift om matematiska extrapoleringsmodeller 1,5 hp (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Klaassen, Curtis D.; Watkins, John B. Casarett & Doull's essentials of toxicology

  Fourth edition: New York, NY: McGraw Hill, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst