Kursplan för Toxikologi för civilingenjörsstudenter

Toxicology for Engineering Students

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FX321
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk biovetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2011
 • Behörighet: Minst 180 hp inom programmet varav 20 hp biovetenskap och 40 hp kemi eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • redogöra för toxikologiska grundbegrepp och olika verkningsmekanismer bakom läkemedels och andra kemikaliers potentiella allmäntoxiska, carcinogena, teratogena och reproduktionstoxikologiska effekter

 • utnyttja toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering för att bedöma rapporterade kliniska biverkningar och miljörelaterade hälsorisker hos människa

 • resonera kring begreppet hållbar utveckling ur ett läkemedelsperspektiv

 • ge exempel på och kunna beskriva olika matematiska extrapoleringsmodeller som kan användas vid uppskattning av miljörelaterade cancerrisker.

Innehåll

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi, och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering. Följande moment kommer då att ingå: Toxikologiska grundbegrepp; Toxikologiska aspekter på absorption, distribution, metabolism och utsöndring (ADME); Mekanismer för läkemedels och andra kemiska substansers ogynnsamma verkan i större organsystem; Genetisk toxikologi; Kemisk carcinogenes; Reproduktionstoxicitet; Embryotoxicitet/teratogenicitet; Toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering. Under kursen behandlas även vad hållbar utveckling kan innefatta när det gäller läkemedelssäkerhet och kemikaliehantering i allmänhet.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.
Obligatoriska moment: Kursstart, riskbedömningsuppgift och fördjupningsarbete om matematiska extrapoleringsmodeller vid uppskattning av miljörelaterade cancerrisker, samt redovisningar.

Examination

Prov (individuell skriftlig examination) sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen 5 hp (provkod), godkänd riskbedömningsuppgift 1 hp (provkod) och godkänd fördjupningsuppgift om matematiska extrapoleringsmodeller 1,5 hp (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats. Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.