Kursplan för Virologi och fördjupad immunologi

Virology and Advanced Immunology

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KB016
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2022-04-06
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Godkända kurser i Biokemi 7 hp, Anatomi 8 hp, Cell-och molekylärbiologi 15 hp, Kemi för biomedicin 15 hp, Immunologi 5 hp, och Vävnads- och utvecklingsbiologi 15 hp, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Beslut och riktlinjer

Ingår i biomedicinprogrammet.

Mål

Mål för kursdel virologi (8.5 hp)

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna:  

 • redogöra för viruspartikelns uppbyggnad, beståndsdelar och egenskaper samt klassificering av virus.
 • redogöra för virusreplikation i den virusinfekterade cellen och dess effekter på densamma.
 • redogöra för virusförökning i den virusinfekterade individen och patogenes samt viral epidemiologi.
 • redogöra för immunsvar mot virus, virusvacciner och antivirala läkemedel. 

Färdighet och förmåga 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • sammanställa experimentella resultat och observationer inom området virologi, tolka dessa och presentera dem muntligen och skriftligen. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten kunna:

 • reflektera över huruvida den av studenten själv inhämtade kunskapen täcker kursmålen
 • värdera virologiska forskningsresultat publicerade i vetenskapliga, internationella tidskrifter 
 • värdera virologisk information publicerade i massmedia, inklusive internet och sociala medier 

Mål för kursdel fördjupad immunologi (1.5 hp)

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna: 

 • redogöra för immunsystemets (dys)funktion vid allergi och typ 2 immunitet.
 • redogöra för utvecklingen av primära och sekundära immunbrister, samt avstötningsreaktioner.
 • redogöra för mekanismer som immunsystemet använder sig av för att bekämpa infektionssjukdomar, och principer för och design av vacciner.

 Färdighet och förmåga 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • sammanfatta, presentera och kritiskt diskutera immunrelaterade aspekter vid sjukdomar och immunbrister på avancerad nivå. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten kunna:

 • relatera basal immunologisk kunskap till sjukdomsutveckling, immunbristproblematik, och principer för vaccination. 

Innehåll

Innehåll för kursdel virologi (8.5 hp)

Virustaxonomi, viktiga humanpatogena virusfamiljer, virusstruktur och uppbyggnad, infektionsprocessen på cellnivå, organismnivå och populationsnivå, patogenes, molekylära interaktioner mellan virus och värdcell, virus påverkan på värdcellen, immunsvar mot virus, virusvaccin, antivirala medel.

 

Innehåll för kursdel fördjupad immunologi (1.5 hp)

Immunologisk förståelse kring allergiska sjukdomar och typ 2 immunitet, transplantationsproblematik, infektionssjukdomar, vacciner, och immunbristsjukdomar.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier samt träning i att läsa, förstå, muntligen och skriftligen presentera och kritiskt granska vetenskapliga forskningsresultat publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter samt annan vetenskaplig litteratur. Närvaro är obligatorisk vid seminarier och muntliga presentationer.

Delar av undervisningen kan komma att ske på engelska.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt tentamensprov på båda de ingående kursdelarna virologi och fördjupad immunologi.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Acheson, Nicholas H. Fundamentals of molecular virology

  2nd ed.: Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kuby immunology Punt, Jenni; Owen, Judith A.; Stranford, Sharon A.; Jones, Patricia P.; Kuby, Janis.

  Eighth edition.: New York: W.H. Freeman/Macmillan Learning, 2019

  Se bibliotekets söktjänst