Kursplan för Människokroppens struktur och funktion

Structure and Function of the Human Body

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MC127
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-02-12
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/15)
 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en teoretisk kurs som ges på termin 1 på Sjuksköterskeprogrammet. Syftet med kursen är att ge studenten en grundläggande förståelse kring den friska människans uppbyggnad och funktionen hos människokroppens olika delar.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna redogöra för följande:

 • Människokroppens övergripande struktur och funktion
 • Cellens struktur och funktion
 • Människokroppens vävnadstyper och deras funktionella uppbyggnad
 • Nervsystemets struktur och funktion
 • Sinnenas struktur och funktion
 • Cirkulationssystemets struktur och funktion
 • Andningssystemets struktur och funktion
 • Rörelseorganets struktur och funktion
 • Matspjälkningssystemets struktur och funktion
 • Urinvägssystemets struktur och funktion
 • Blodets och immunsystemets struktur och funktion
 • Det endokrina systemets struktur och funktion
 • Människokroppens homeostas
 • Reproduktionssystemets struktur och funktion

Innehåll

Människokroppen, Cellen och dess delar, Vävnadstyper, Nervsystemet, Sinnena, Cirkulationssystemet, Andningssystemet, Rörelseorganet, Matspjälkningssystemet, Njurar och övriga delar av urinvägssystemet, Blodet, Immunsystemet, Endokrinologi, Syra-basreglering, Temperaturreglering, Reglering av kroppens elektrolyt- och vätskebalans, Omsättning av makromolekyler i människokroppen, Reproduktionssystemet.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och obligatoriska gruppövningar i seminarieform.

Examination

Examination sker i form av en skriftlig dugga och en skriftlig tentamen. För betyget godkänd krävs dessutom godkänd närvaro vid kursens seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Människokroppen : fysiologi och anatomi Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina

  Tredje upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Även andra upplagan av boken går bra att använda som kurslitteratur.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan