Kursplan för Professionell utveckling

Professional Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MC501
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-11-08
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Reviderad: 2022-04-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Godkända kurser i Biokemi 7 hp, Anatomi 8 hp, Cell-och molekylärbiologi 15 hp, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi

Beslut och riktlinjer

Ingår i biomedicinprogrammet

Mål

Kunskap och förståelse

Efter kursen ska studenten kunna:

 • beskriva hur en vetenskaplig artikel är skriven och förklara betydelsen av artikelns olika delar vid/för en vetenskaplig respektive populärvetenskaplig sammanfattning.
 • uppvisa en förståelse för skillnaden mellan vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation.
 • beskriva olika karriärvägar för utexaminerade biomedicinare och vilka egenskaper som krävs inom arbetslivet.
 • beskriva grundläggande mänskliga rättigheter, lika villkor samt grunderna i projekthantering, ledarskap och gruppdynamik.

Färdighet och förmågor

Efter kursen ska studenten kunna:

 • skriftligt och muntligt på svenska respektive engelska sammanfatta och presentera ett vetenskapligt arbete (såsom vetenskaplig artikel eller annan vetenskaplig text/material).
 • skriftligt och muntligt på svenska sammanfatta ett vetenskapligt arbete i form av en populärvetenskaplig text där arbetet förklaras för en given målgrupp på ett förståeligt och intresseväckande sätt.
 • skriva ett CV och medföljande följebrev som krävs för att söka arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten kunna:

 • utvärdera den egna och andras förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation och därigenom kunna tillvarata erfarenheter från undervisningen för att utveckla sin kommunikativa förmåga.
 • på ett underbyggt sätt diskutera medicinetiska frågor, lika villkor och mänskliga rättigheter, projekthantering, ledarskap och gruppdynamik.

   

Innehåll

Professionell utveckling ges i två delkurser i terminerna 4 och 5 på biomedicinprogrammet och omfattar moment i vetenskaplig kommunikation och professionell utveckling. En del av kursen behandlar vetenskaplig kommunikation i form av presentationsteknik och vetenskapligt skrivande, inklusive populärvetenskaplig kommunikation, vetenskaplig engelska, grundläggande retorik, röstteknik och kroppsspråk. I kursen ingår också träning i CV-skrivande, studiebesök, intervjuer med yrkesverksamma biomedicinare, samt undervisning i medicinsk etik och juridik, projekthantering och ledarskap, gruppdynamik, mänskliga rättigheter och lika villkor.

Undervisning

Föreläsningar, filmade muntliga presentationer på svenska och engelska (s.k. spegelvisningar), skriftlig inlämning av en populärvetenskaplig text på svenska samt skriftlig vetenskaplig sammanfattning på engelska. Sammanställning av vetenskapligt material i en populärvetenskaplig podd eller video. Studiebesök och CV-workshop. Seminarier och föreläsningar om medicinsk etik och juridik, projekthantering och ledarskap, gruppdynamik, mänskliga rättigheter och lika villkor.

Examination

Kursen examineras med spegelvisningar, inlämning av sammanfattningar av vetenskaplig text på engelska samt populärvetenskaplig text på svenska, produktion av en populärvetenskaplig podd/video samt inlämnande av reflektionsuppgifter inom medicinsk etik. Deltagande i presentationer och seminarier är obligatoriskt. Även deltagande vid och redovisning av alumnintervjuer är obligatoriskt. Medicinsk etik och juridik, projekthantering och ledarskap, gruppdynamik, mänskliga rättigheter och lika villkor examineras skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hansson, Emma; Hansson, Emma; Freccero, Carolin Writing for the medical sciences : konsten att skriva bra på engelska

  Upplaga 2: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Skloot, Rebecca The immortal life of Henrietta Lacks

  New York: Broadway Paperbacks, 2010

  Boken finns även på svenska och som ljudbok - det går bra att läsa den på valfritt språk och i valfritt format.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk