Kursplan för Examensarbete

Undergraduate Thesis

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MC815
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-26
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinarprogrammet
 • Reviderad: 2022-04-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Godkända kurser i Biokemi 7 hp, Anatomi 8 hp, Cell-och molekylärbiologi 15 hp, Kemi för biomedicin 15 hp, Immunologi 5 hp, Vävnads- och utvecklingsbiologi 15 hp, Statistik och dataanalys för biomedicin 7,5 hp och Fysiologi 18 hp, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi

Beslut och riktlinjer

Ingår i biomedicinprogrammet

Mål

Examensarbetet ska ge studenten kunskap om hur man söker vetenskapliga fakta och om hur man planerar, genomför och redovisar ett vetenskapligt arbete samt såväl teoretisk som praktisk fördjupning inom ett biomedicinskt ämnesområde.

Kunskap och förståelse

Efter kursen ska studenten kunna: 

 • uppvisa förståelse för hur man söker verifierade vetenskapliga data.
 • tillämpa de grundläggande principerna för hur ett vetenskapligt arbete planeras och genomförs.
 • tillämpa grunderna för hur vetenskapliga data analyseras.
 • tillämpa grundläggande kunskap om hur man redovisar ett vetenskapligt arbete.
 • sammanfatta en teoretisk såväl som praktisk fördjupning inom ett biomedicinskt ämnesområde samt vara orienterad i aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter kursen ska studenten visa förmåga att:

 • självständigt kunna söka och sammanfatta vetenskaplig litteratur.
 • kritiskt värdera vetenskapliga data och förklara orsaker till avvikelser
 • presentera vetenskapliga data och slutsatser i skriftlig och muntlig form för olika målgrupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten:

 • uppvisa förmåga att reflektera över etiska frågeställningar relaterade till det vetenskapliga arbetet.

Innehåll

Examensarbete för kandidatexamen inom det biomedicinska ämnesområdet är ett individuellt arbete som avser någon form av hypotesprövande forskning med egen datainsamling.

Examensarbetet innefattar sökning, studier och sammanfattning av vetenskaplig litteratur och praktiskt arbete i nära anslutning till pågående biomedicinsk forskning samt sammanställning och kritisk analys av resultaten samt muntlig och skriftlig redovisning.

Examensarbetet utförs under individuell handledning. Handledningen ska visa hur man utför ett biomedicinskt projekt på vetenskaplig grund och hur man redovisar detta skriftligt och muntligt. Handledaren ska ha dokumenterad vetenskaplig erfarenhet.

En kontinuerlig utvärdering av olika utbildningsmoment sker fortlöpande vilket kan innebära viss förändring avupplägg och till viss del innehåll på kursen.

Undervisning

Studierna sker under individuell handledning och innefattar litteraturstudier, seminarieövningar och praktiskt arbete.

Examination

Examensarbetet skall presenteras i en för ändamålet individuellt avfattad uppsats, vilken sedan ligger till grund för examinationen. Arbetet skall redovisas muntligt inför studenter, med opposition på arbetet utförd av en annan student, samt redovisas i seminarieform inför ämnesexpertis. Studenten skall även skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet riktad mot lekmän.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.