Kursplan för Fysiologi

Physiology

Kursplan

 • 18 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MC888
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-11-08
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Reviderad: 2022-04-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Godkända kurser i Biokemi 7 hp, Anatomi 8 hp, Cell- och molekylärbiologi, 15 hp, Försöksdjursvetenskap, 5 hp, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Beslut och riktlinjer

Ingår i biomedicinprogrammet

Mål

Kunskap och förståelse

Efter kursen ska studenten kunna:

 • beskriva kroppsorganens funktion och reglering samt viss sjukdomslära och farmakologisk behandling.
 • beskriva hur kroppsorganen samverkar för att upprätthålla kroppens normala funktion.
 • beskriva de centrala metaboliska och kataboliska processerna i cellen och hur dessa regleras samt kunna beskriva kroppens basala näringsbehov.

Färdigheter och förmågor

Efter kursen ska studenten visa förmåga att:

 • utföra viss fysiologisk undersökningsmetodik.
 • sammanställa, skriftligt och muntligt presentera samt diskutera information om fysiologiska och metabola processer.
 • utföra viss djurexperimentell metodik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten kunna:

 • kritiskt analysera vetenskapliga data.
 • värdera information om samband mellan kost, fysisk aktivitet och hälsa.

Innehåll

Kursen består av två delkurser: fysiologi och metabolism.

 

Fysiologi:

Kursens innehåll utgörs av morfologi, fysiologi, farmakologi och basal sjukdomslära för: hemostasen, hjärtat/cirkulationen, respirationen, njurarna/vätskebalansen, syra-basbalansen, mag-tarmkanalen, temperaturreglering, endokrinologin, fettvävens fysiologi, reproduktionen och anpassningar av fysiologin vid graviditet, fostrets fysiologi samt fysiologin vid stress och belastning på kroppen. Vikt läggs även vid förståelsen av hur de olika organsystemen samverkar för att upprätthålla en konstant inre miljö. Inom kursens ramar ingår också laborationer och språklig träning i både skriftlig och muntlig form.

 

Metabolism:

Kursen behandlar grundläggande och integrerade kunskaper om metabolismen i människans olika organ och hur den samverkar. Cellmetabolism avseende: kolhydrater, lipider, aminosyror och nukleotider. Särskild vikt läggs vid förståelsen av hur de olika organen samverkar för att tillgodose vävnaders olika metabola behov. Kursen belyser den metaboliska anpassningen till svält, hem-metabolismen samt vitaminernas och mineralernas roll.

 

En utvärdering av olika utbildningsmoment sker fortlöpande vilket kan innebära vissa förändringar vad gäller upplägg och innehåll i kurserna.

Undervisning

Undervisningen ges i form av obligatorisk gruppundervisning, laborationer och seminarier. Utöver de obligatoriska momenten ges föreläsningar som stöd till kurslitteraturen.

Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande och godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt individuellt tentamensprov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.