Kursplan för Molekylärmedicinsk teknik

Advanced Techniques in Molecular Medicine

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG012
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Molekylär medicin A1F, Medicinsk vetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-10-27
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2018-08-22
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen, motsvarande en svensk examen om minst 180 högskolepoäng i biologi, (bio-)medicin, farmaceutisk kemi, medicinsk vetenskap, bioteknologi eller liknande som ger relevant kunskap inom cell- och molekylärbiologi, genetik och bio-/kemi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Masterprogramkommittén, medicinska fakulteten

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

* formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar teoretiskt och laborationstekniskt inom ämnesområdet molekylär medicin

* redogöra för och värdera aktuella metoder och tekniker inom forskningsområdet och kunna applicera några av dessa

* sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresultat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt

* kunna beskriva hur man arbetar enligt ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Kursen behandlar metoder för att studera det humana genomet och förändringar i detta men även post-genomiska metoder för studier av molekylära interaktioner berörs. Exempel på metoder som behandlas är: genotypning vid monogenetiska och komplexa sjukdomar, identifiering och isolering och fuktionell analys av gener, avancerade PCR tekniker, detektion av mutationer, DNA/RNA/protein-baserad diagnostik, fluorescence in situ hybridisaton (FISH). DNA-tekniker inom diagnostik och rättsmedicin behandlas liksom tekniker inom funktionell genomanalys, array-teknik för genuttryck, komparativ genomik samt vävnadsuttryck, aktuella metoder för analys av epigenetiska reglermekanismer såsom kromatin immunoprecipitation (ChIP). Dessutom behandlas tekniker och apparatur för storskaliga försök inom genotypning och sekvensering.

Undervisning

Undervisningen ges på engelska i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, laborationer, datorövningar samt andra teoretiska och praktiska moment såsom problemorienterande övningar och presentationer relaterade till aktuella forskningsområden. Gemensamma seminarier för masterutbildningar ingår.

Examination

Delkurser: Litteraturuppgift: 6 hp; seminarier 3 hp; Laboration 6 hp

Modulen Laboration kräver genomförda laborationer. Modulen Litteraturuppgift redovisas muntligt och skriftligt. Seminarierna kräver aktivt deltagande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Course Literature: Scientific articles

Scientific articles