Kursplan för Biomarkörer, identifiering och validering

Biomarkers, Discovery and Validation

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Molekylär medicin A1N, Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-05-04
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2018-08-22
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 42, 2018
 • Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap om identifiering, validering samt metodologisk och medicinsk applikation av biomarkörer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva processen och metoderna för identifiering och validering av biomarkörer

- beskriva olika typer av biomarkörer och metoder för dess applikationer

- redogöra för kända biomarkörer för olika sjukdomar

- redogöra för och värdera aktuella metoder och tekniker inom forskningsområdet, dessas praktiska
utförande och användning

- teoretiskt formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar inom forskningsfältet och kunna applicera lämpliga metoder

- sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresulat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen syftar till att belysa aktuell forskning och framtida potentiell användning av biomarkörer både som prognostiska och diagnostiska verktyg inom sjukvården. Olika typer av biomarkörer kommer att diskuteras samt metoder för identifiering och validering av protein biomarkörer, bland annat i serum. Biomarkörer för olika sjukdomar såsom cancer, neurologiska och kardiovaskulära sjukdomar kommer att behandlas. Biomarkörer för epidemiologi av olika sjukdomar samt inom patologin kommer att behandlas under kursen. Aktuella kliniska metoder och diagnostik kommer att illustreras. Pågående forskning om molekylära biomarkörer samt utvecklandet av nya metoder och teknologier kommer att diskuteras. Den Humana Proteom-Atlasen kommer att beskrivas och användas i praktiska övningar illustrerande identifiering av biomarkörer i olika cancerformer och andra sjukdomar.

Undervisning

Undervisningen ges på engelska i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, laborationer, datorövningar samt andra teoretiska och praktiska moment såsom problemorienterande övningar och presentationer relaterade till aktuella forskningsområden.

Examination

Delkurser: Teori och seminarier 4,5 hp; Laboration 3 hp

Delkursen laboration kräver genomförda praktiska moment samt godkänd tillhörande litteratur-
uppgift. Delkursen teori och seminarier kräver aktivt deltagande och examineras genom en skriftlig examination vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.