Kursplan för Regenerativ medicin

Regenerative Medicine

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG035
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Molekylär medicin A1N, Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-23
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2018-08-22
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 42, 2018
 • Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna fördjupade kunskaper i ämnet regenerativ medicin, från grundläggande stamcellsbiologi till terapeutiska applikationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

* beskriva olika typer av typer av stamceller och deras specifika egenskaper

* beskriva applicerade metoder för att ersätta skadade eller förstörda celler inkluderande framställandet av levande vävnad, så kallad 'tissue engineering'

* redogöra för olika applikationer inom regenerativ medicin för humana sjukdomar

* redogöra för och värdera aktuella teorier, metoder och tekniker inom forskningsområdet, deras praktiska utförande och tillämpningar

* sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresultat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en inblick i aktuell kunskap, möjlig framtida användning och utveckling av regenerativ medicin. Olika typer av stamceller kommer att diskuteras liksom framställning av levande vävnad ('tissue engineering') och deras tillämpning för att påskynda läkningsprocessen vid reparation av skadade vävnader och organ. Grundläggande stamcellsbiologi liksom cellulär programmering och reprogrammering kommer att behandlas. Kliniska tillämpningar av stamcellsterapier för behandling av olika sjukdomar som till exempel Parkinsons, diabetes och cancer kommer att belysas samt olika cell- och genterapier. Laborativa moment inkluderar in vitro differentiering av neuronala samt myeloida stamceller och graden av dessas specialisering kommer att bestämmas genom detektion av mognadsmarkörer med FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting) och immunofluorescens.

Biobankning av stamceller och de etiska aspekterna inom regenerativ medicin kommer att diskuteras samt aktuella kliniska applikationer illustreras. Utvecklandet av nya strategier för att förbättra, ersätta eller reparera celler, vävnader och organ med hjälp av specifikt designade ('biogengineered') cellulära metoder samt nästa generations biomaterial kommer att behandlas under kursen. Kriterier för 'Good laboratory/manufacturing practice '(GLPGMP)' gällande applikationer inom regenerativ medicin kommer att diskuteras liksom riktlinjer och kommersiell utveckling.

Undervisning

Undervisningen ges på engelska i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, laborationer, datorövningar samt andra teoretiska och praktiska moment såsom problemorienterande övningar och presentationer relaterade till aktuella forskningsområden.

Examination

Delkurser: Teori och seminarier 4,5 hp; Laboration 3 hp

Delkursen laboration kräver genomförda praktiska moment samt godkänd tillhörande litteratur-
uppgift. Delkursen teori och seminarier kräver aktivt deltagande och examineras genom en skriftlig examination vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Urval: seriellt: 1. Antagna till masterprogrammet i molekylär medicin, 2. Andra i mån av plats.
Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete är önskvärt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Vetenskapliga artiklar och kompendier.