Kursplan för Masterprojekt i molekylär medicin

Master's Degree Project in Molecular Medicine

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG043
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Molekylär medicin A2E, Medicinsk vetenskap A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-11-17
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Minimum 60 hp från kurser inom masterprogrammet i molekylär medicin, inkluderande kurserna Medicinsk genetik och cancer; molekylära mekanismer (3MG022) och Molekylärmedicinsk teknik (3MG012).

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna

 • söka, kritiskt granska och sammanfatta relevant vetenskaplig litteratur
 • medverka i planering av en vetenskaplig undersökning, begränsa ett vetenskapligt problem och identifiera relevanta metoder, allt inom givna tidsramar
 • praktiskt genomföra, självständigt och kritiskt analysera, tolka och dokumentera resultat av en vetenskaplig undersökning
 • uppvisa en fördjupad kunskap i det valda ämnet
 • på korrekt engelska, muntligt och skriftligt redovisa och diskutera en vetenskaplig undersökning, även riktat till andra grupper av icke-specialister
 • ge, bemöta och beakta konstruktiv kritik samt evaluera eget och andras forskningsresultat
 • uppvisa en fördjupad teoretisk och metodologisk kunskap inom ämnet Molekylär epidemiologi
 • beakta samhälleliga och etiska aspekter på såväl projekt som erhållna resultat samt de möjliga konsekvenser som dessa kan leda till.

Innehåll

Kursen utgörs av ett självständigt fördjupningsarbete och genomförs individuellt med stöd av handledare. I arbetet ska teoretiska och metodologiska kunskaper från genomgångna kurser inom masterprogrammet i molekylärmedicin tillämpas, breddas och fördjupas utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Arbetet omfattar litteratursökning, projektplanering, praktiskt utförande av projektet och kritiska analyser av egna och andras resultat och relevant vetenskaplig litteratur, samt muntlig och skriftlig redovisning. Studenter som utför forskningsarbete vid institutionen eller motsvarande förväntas delta i institutionens och forskningsgruppens reguljära seminarieverksamhet.

I arbetet ingår

 • En skriftlig projektbeskrivning inklusive tidsplan
 • Praktiskt genomförande av utarbetad projektplan
 • Skriftlig sammanställning av uppnådda resultat
 • Muntliga presentationer av arbetet, inkluderande försvar och diskussion
 • Kritisk analys av andra studenters skriftliga och muntliga presentationer av examensarbete
 • En populärvetenskaplig sammanfattning av uppnådda resultat.

Examination

Projektarbetet ska redovisas i skriftlig form enligt särskilda instruktioner samt muntligt vid seminarium. Förutom godkänd skriftlig och muntlig sammanställning av arbetet, krävs för godkänd kurs dessutom godkänd projektplan, opposition på andra studenters skriftliga och muntliga projektredovisningar, närvaro och aktivt deltagande vid övriga kursstudenters projektseminarier samt att handledare har utvärderat det praktiska arbetet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.