Kursplan för Examensarbete

Master's Degree Project

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG103
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Forensisk vetenskap A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-08-13
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2021-05-19
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs 37,5 hp godkända kurser från masterprogrammet i forensisk vetenskap, eller motsvarande. Detta motsvarar ingående kunskap om humangenetik, rättsgenetik, rättsmedicin, analytisk kemi samt hur vittnesmål och teknisk bevisning samlas in, analyseras och värderas i brottmål.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Syftet med examensarbetet är att studenten utifrån ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt skall utveckla och visa sådan förmåga som krävs för att självständigt kunna initiera och medverka i utvecklingsarbete.

Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna:

 • söka och granska vetenskaplig litteratur
 • sammanfatta för projektet relevant vetenskaplig litteratur
 • planera och genomföra ett vetenskapligt arbete
 • analysera vetenskapliga data
 • diskutera vetenskapliga data
 • presentera vetenskapliga data och slutsatser i god skriftlig och muntlig form
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter samt tillämpa ett forskningsetiskt arbetssätt

Innehåll

I examensarbetet ingår att utarbeta en projektplan, söka, värdera och sammanfatta vetenskaplig litteratur, praktiskt arbete, sammanställa och analysera resultat. Projektet redovisas i både muntlig och skriftlig form.

Undervisning

Examensarbetet är ett självständigt arbete och genomförs enskilt med handledningsstöd. Studierna innefattar specialiserade litteraturstudier, seminarieövningar och praktiskt arbete.

Examination

Examensarbetet ska redovisas i form av uppsats skriven på engelska enligt anvisningar för en vetenskaplig tidskrift. Examensarbetet redovisas även muntligt.

För godkänd kurs krävs:

Godkänd projektplan, uppsats, presentation och opposition. Dessutom är det obligatorisk närvaro vid examinationsseminarier utöver de där den studerande försvarar det egna arbetet samt opponerar på andra studenters arbeten.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.