Kursplan för Rätt, psykologi och forensisk expertis

Law, Psychology and Forensic Expertise

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG104
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N, Forensisk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-04-12
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Genomförda kurser i Forensisk vetenskap och kriminalteknik samt Forensisk genetik och medicin.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Efter en avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra översiktigt för brottsutredningar och domstolsprocesser i brottmål
 • beskriva förhörstekniker, vittnesidentifikationer samt metoder för bedömning av utsagors tillförlitlighet
 • förklara hur konfirmeringsbias kan påverka utredningar
 • förklara s.k. missinformationseffekter
 • diskutera bevisvärdering i domstolar
 • identifiera och diskutera de problem som berör bedömning av forensiskt bevis ur ett rättsligt perspektiv
 • diskutera utvärdera data som ett expertvittne i domstol
 • sammanfatta felaktigt fällande domar och arbete inom ramen för oskyldighetsprojekt

Studenten ska även kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt, utvärdera vetenskapligt genomförda utredningar, inkludera etiska överväganden inom forskning och kommunicera vetenskapliga resultat.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion till straffprocessen, från det att ett brott har begåtts till en lagakraftvunnen dom. Därefter följer studier i kognitionspsykologi om minne, perception, uppmärksamhet, och informationsprocessande relaterade till brottsutredningar och bevisvärdering. Efter detta följer mer detaljerade studier i förhörstekniker, bedömning av ögonvittnesutsagor och vittnesidentifikationer, konfirmeringsbias samt missinformationseffekter. Till sist studeras domstolars bevisvärdering generellt och bedömning av expertvittnen speciellt, följd av materiellt felaktiga domar och arbete i oskyldighetsprojekt.

Undervisning

Undervisning består av föreläsningar, seminarier samt projekt- och grupparbete. Särskild fokus riktas på att stimulera studenter för självständig problemlösning.

Obligatoriska kursmoment: Kursintroduktion, föreläsningar, seminarier, basgruppsmöten, diskussioner och presentationer. Kursansvarig kan bevilja dispens från ett obligatoriskt kursmoment vid särskilda skäl.

Examination

Skriftlig tentamen och fördjupningsuppgift (muntlig och skriftlig redovisning). För godkänd kurs ska studenten ha deltagit i 90 % av all obligatorisk undervisning, fått minst betyget godkänt på den skriftliga tentamen, samt fullgjort kravet på uppgifter och presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ges inom masterprogrammet i forensisk vetenskap.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

All kurslitteratur för kursen tillhandahålls av läraren, studenter behöver inte köpa någonting.