Kursplan för Cell- och molekylärbiologi

Molecular Cell Biology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MU123
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-04-08
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Reviderad: 2022-04-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Ingår i biomedicinprogrammet

Mål

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för den eukaryota cellens uppbyggnad samt beskriva utseenden och funktioner hos dess organeller och skelett.
 • redogöra för den eukaryota cellens genetiska informationsflöde och signalering.
 • redogöra för cellcykeln och beskriva hur denna regleras.
 • beskriva grundläggande cell- och molekylärbiologiska teknikers syften och utföranden.

Färdighet och förmåga

Efter kursen ska studenten kunna:

 • utföra grundläggande cell- och molekylärbiologiska metoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • söka, sammanställa, presentera och till del även kritiskt granska cell- och molekylärbiologisk information.

Innehåll

Kursen består av tre övergripande delar: allmän cellbiologi, cellens genetiska informationsflöde och signalering samt cell- och molekylärbiologiska tekniker.

Kursdelen allmän cellbiologi omfattar: cellens uppbyggnad samt utseende och funktioner hos dess organeller; cellens "skelett" (aktinfilament, mikrotubulifilament och intermediärfilament) och funktion vid t.ex. cellrörelse; cellcykeln och dess reglering; celldelning (mitos); intracellulär proteinsortering och sekretion samt endocytos.

Kursdelen cellens genetiska informationsflöde och signalering omfattar: genomets uppbyggnad och struktur; genbegreppet och genstruktur; DNA-skador och DNA-reparation; cellens genetiska informationsflöde inklusive processerna replikation, transkription och translation; genreglering och posttranskriptionell processning; cellsignalering och grundläggande intracellulära signalvägar.

Kursdelen cell- och molekylärbiologiska tekniker omfattar: grundläggande cell- och molekylärbiologiska tekniker inklusive basal bioinformatik och cellodling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, litteraturpresentationer samt annan studentaktiverande undervisning.

Examination

För att få godkänd kurs krävs:

 1. att den studerande godkänts på samtliga obligatoriska moment
 2. godkänd dugga samt
 3. godkänd tentamen 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Lodish, Harvey F. Molecular cell biology

  Ninth edtion.: New York: Macmillan International Higher Education, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utdelade laborationsanvisningar, seminarieuppgifter, målbeskrivning.