Kursplan för Vävnads- och utvecklingsbiologi

Tissue and Developmental Biology

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MU124
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-04-19
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Reviderad: 2022-04-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Godkända kurser i Biokemi 7 hp, Anatomi 8 hp, och Cell-och molekylärbiologi 15 hp, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Beslut och riktlinjer

Ingår i biomedicinprogrammet

Mål

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande humanembryologi.
 • redogöra för grundläggande vävnadsbiologi.
 • beskriva på mikroskopisk nivå hur olika vävnader är uppbyggda.
 • beskriva grundläggande vävnads- och utvecklingsbiologiska teknikers syften och utföranden.

Färdighet och förmåga 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • bedöma vad mikroskopiskt preparat visar med avseende på människokroppens olika organsystem.
 • sammanställa och tolka resultat i såväl skriftlig som muntlig form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten kunna:

 • söka, sammanställa, presentera samt kritiskt granska utvecklings-och vävnadsbiologisk information.

Innehåll

Utvecklingsbiologi:

Köns-, stamcellers och somatiska cellers bildning. Befruktning. Embryonal induktion och morfogenes. Celldifferentiering under embryogenesen; morfogener, cellsignalering och transkriptionell kontroll. Tidig embryonalutveckling samt de olika organsystemens bildning. Grundläggande teori om fosterskador (teratologi). 

Vävnadsbiologi (histologi):

Cell-cellkontakter, extracellulärt matrix (ECM) och integrinsignalering. Epitelial-mesenkymal transition (EMT). Angiogenes samt bildning av tumörceller och cancer. Grundläggande histologi avseende mänskliga organsystemen.

Vävnads- och utvecklingsbiologiska tekniker:

Modellorganismer för grundläggande studier av vävnaders utveckling samt samband mellan genotyp och fenotyp. Grundläggande genetik och genetisk analys. Transgen- och genutslagningsteknik samt vissa etiska aspekter rörande stamceller. Mikroskopering och immunohistokemi.

Undervisning ges dessutom i bibliotekskunskap samt muntlig och skriftlig presentationsteknik.

Undervisning

Undervisninger sker i form av föreläsningar, laboration, seminarier, litteraturpresentationer samt annan studentaktiverande undervisning.

Examination

För godkänd kurs krävs:

 1. godkända obligatoriska moment
 2. godkänd tentamen

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda sätt kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.