Kursplan för Neurobiologi

Neurobiology

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MU132
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-04-07
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Reviderad: 2022-04-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Godkända kurser i Biokemi 7 hp, Anatomi 8 hp och Cell- och molekylärbiologi 15 hp, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Ingår i biomedicinprogrammet

Mål

Undervisningen avser att ge grundläggande och integrerade kunskaper om nervsystemets struktur och funktion.

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för nervsystemets cellers struktur, utveckling och funktion, beskriva det centrala nervsystemets (CNS), det autonoma nervsystemets, det perifera nervsystemets (PNS) och de sensoriska systemens, inklusive sinnesorganens, struktur och funktion samt förklara hur samspelet mellan nervsystemets delar och de viktigaste neurotransmittorerna påverkar kroppens funktioner.
 • beskriva de neurobiologiska mekanismerna bakom motoriska och regulatoriska system i kroppen samt beskriva några av hjärnans högre funktioner som biologiska rytmer, emotioner, minne och kognition.

Färdighet och förmåga 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • beskriva och utföra grundläggande metoder inom neurobiologi.
 • förklara teorin bakom genomgångna praktiska moment och kunna sammanställa och tolka experimentella resultat i såväl skriftlig som muntlig form.
 • sammanställa och presentera en litteraturstudie.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • kritiskt granska information om nervsystemet och dess funktioner.

Innehåll

Neuronal signalering: celler i nervsystemets struktur och funktion, utveckling, synapser och neurotransmittorer. Det centrala nervsystemets struktur och uppbyggnad samt det perifera och autonoma nervsystemets struktur och uppbyggnad.

Sensoriska system: ögats, örats samt lukt- och smaksinnenas struktur och funktion, somatosensorik, och de sensoriska organens sjukdomar. 

Motoriska och regulatoriska system: motorenheten, reflexer, motorisk kontroll, basala ganglier och motoriska sjukdomar. Autonoma funktioner, reglering av aptit och törst och neuroendokrinologi.  

Nervsystemets utveckling och plasticitet: nervsystemets utveckling, regeneration och plasticitet.

Kognitiva system: kognition, emotioner, inlärning och minne, språk, påverkande sjukdomar, biologiska rytmer, belöningssystemet och beroende.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, laborationer samt annan studentaktiverande undervisning. Presentationsteknik är integrerat med kursmoment som innehåller skriftlig/muntlig presentation.

Examination

För att få godkänd kurs krävs: i) att den studerande på ett aktivt sätt deltagit i och redovisat de obligatoriska momenten och ii) godkänd individuell skriftlig tentamen.

 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Purves, Dale; Augustine, George J.; Fitzpatrick, David. Neuroscience

  International sixth edition.: New York: Sinauer Associates, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk