Kursplan för Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap

Basic Biomedical Laboratory Science

Kursplan

 • 11 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OG039
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-05-17
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
 • Reviderad: 2018-02-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet A12/12)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Utbildningens innehåll, längd och nivå regleras av 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen om ändring i högskoleförordningen (2006:1053).

Kursen ges som första kurs i biomedicinska analytikerprogrammet och utgörs av teoretiska studier och praktisk färdighetsträning.

Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig de grunder i biomedicinsk laboratorievetenskap med tillhörande metodik som krävs för att förstå utbildningsprogrammets fortsatta uppbyggnad och den biomedicinska anlytikerns olika yrkesroller.

Mål

Färdigheter och förmågor
Den studerande ska efter avslutad kurs
- kunna förstå och tillämpa säkerhet och hygien samt rutiner vid laboratoriearbete
- kunna tillämpa grundläggande laboratoriemetodik inklusive beräkningar
- sammanställa resultat från utförda analyser skriftligt och muntligt i grupp

Kunskap och förståelse
- kunna redovisa teoretisk bakgrund till och ha tränat grundläggande klinisk kemisk laboratoriemetodik, fysiologisk metodik, histologi, mikrobiologi och bakterieodling
- kunna översiktligt beskriva människans och cellens uppbyggnad
- känna till den biomedicinska analytikerns yrkesroller

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med studenter och lärare
- känna till det vetenskapliga arbetssättet

Innehåll

Den teoretiska delen syftar till att ge en bakgrund till biokemisk laboratoriemetodik. Laboratoriemetodikdelen syftar till att introducera den studerande till framtida möjliga arbetsuppgifter. Detta görs i form av praktiska moment och studiebesök.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, laborationer,
demonstrationer och studiebesök.

Examination

Examination sker som enskilt skriftligt prov. För betyget godkänd krävs dessutom godkända seminarier och laborationer samt deltagande i demonstrationer och studiebesök. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Simonsen, Flemming Lindegren, Roger Analysteknik : instrument och metoder

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wilson and Walker's principles and techniques of biochemistry and molecular biology Wilson, Keith; Walker, John M.; Hofmann, Andreas; Clokie, Samuel

  [2018 edition].: Cambridge: Cambridge University Press, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

Alternativa kurslitteratur E-böcker tillgängliga via Uppsala universitet

Övriga E-böcker