Kursplan för Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap

Basic Biomedical Laboratory Science

 • 11 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OG039
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-05-17
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
 • Reviderad: 2022-03-08
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller 3c/Matematik C
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som första kurs i biomedicinska analytikerprogrammet och utgörs av teoretiska studier och praktisk färdighetsträning.

Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig de grunder i biomedicinsk laboratorievetenskap med tillhörande metodik som krävs för att förstå utbildningsprogrammets fortsatta uppbyggnad och den biomedicinska analytikerns olika yrkesroller.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter kursen ska studenten

 • kunna redovisa teoretisk bakgrund till och ha tränat grundläggande klinisk kemisk laboratoriemetodik, fysiologisk metodik, histologi, mikrobiologi och bakterieodling
 • kunna översiktligt beskriva människans och cellens uppbyggnad
 • känna till den biomedicinska analytikerns yrkesroller

Färdigheter och förmågor

Efter kursen ska studenten

 • kunna förstå och tillämpa säkerhet och hygien samt rutiner vid laboratoriearbete
 • kunna tillämpa grundläggande laboratoriemetodik inklusive beräkningar
 • kunna sammanställa resultat från utförda analyser skriftligt och muntligt i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med studenter och lärare
 • känna till det vetenskapliga arbetssättet

Innehåll

Den teoretiska delen syftar till att ge en bakgrund till biokemisk laboratoriemetodik. Laboratoriemetodikdelen syftar till att introducera den studerande till framtida möjliga arbetsuppgifter. Detta görs i form av praktiska moment och studiebesök.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, laborationer,

demonstrationer och studiebesök.

Examination

Examination sker som enskilt skriftligt prov samt genom muntlig presentation av grupparbete. För betyget godkänd krävs dessutom godkända seminarier och laborationer samt deltagande i demonstrationer och studiebesök. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.