Kursplan för Examensarbete

Degree Project

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OG057
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-05-30
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
 • Reviderad: 2018-02-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Minst 120 godkända högskolepoäng i ämnen motsvarande årskurs 1, 2 och 3 i programmet. Kurserna Verksamhetsförlagd utbildning I och II ska vara godkända. Vid antagning till fristående kurs krävs äldre biomedicinsk analytikerutbildning eller motsvarande kompetens.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Utbildningens innehåll, längd och nivå regleras av 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen om ändring i högskoleförordningen (2006:1053).

Kursen ges i termin 6 i Biomedicinska analytikerprogrammet och utgörs av ett enskilt arbete ämnat att ge fördjupad och breddad teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom övas färdighet i vetenskaplig muntlig presentation.

Mål

Färdighet och förmågor:
Den enskilde studenten ska efter avslutad kurs kunna
- med visst stöd skriftligt redovisa en vetenskaplig undersökning
- muntligt redovisa en vetenskaplig undersökning
- fungera i ett arbetslag

Kunskap och förståelse:
De enskilde studenten ska efter avslutad kurs kunna
- ge exempel på hur man kan planera en vetenskaplig undersökning
- praktiskt genomföra en vetenskaplig undersökning
- visa fördjupad och breddad kunskap i biomedicinsk laboratorievetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Den enskilde studenten ska efter avslutad kurs kunna
- värdera provet eller prover som använts i undersökningen ur ett etiskt perspektiv så att gällande regler och lagar tillämpas

Innehåll

Examensarbetet anknyter till utbildningens inriktning så att teoretiska och metodologiska kunskaper från tidigare genomgångna kurser kan tillämpas, breddas och fördjupas. Muntlig och skriftlig vetenskaplig rapportering.

Undervisning

Inlärningen sker i form av eget arbete under handledning där verksamheten anknyter till utbildningens inriktning. Föreläsningar samt studentredovisningar.

Examination

Examensarbetet skall redovisas i form av enskild uppsats skriven på svenska eller engelska enligt anvisningar från en vetenskaplig tidskrift. Examensarbetet redovisas och försvaras även muntligt. Att inte redovisa muntligt eller skriftligt inom angiven tidsram räknas som tentamenstillfälle. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Student skall ha rätt att genomgå förnyat arbete en gång. Dispens för ytterligare tillfällen kan beviljas av grundutbildningskommittén om synnerliga skäl föreligger.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Relevanta vetenskapliga artiklar.

Skrivprocessen

 • Rogers, Silvia M. Mastering Scientific and Medical Writing : A Self-help Guide

  2nd ed. 2014.: Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Creme, Phyllis; Lea, Mary R. Writing at university : a guide for students

  3rd ed.: Maidenhead: McGraw-Hill Open University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Taylor, Robert B. The Clinician's guide to medical writing

  New York, NY: Springer Science+Business Media, Inc., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Elbow, Peter. Writing With Power : Techniques for Mastering the Writing Process

  Se bibliotekets söktjänst

Metodik