Kursplan för Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och dess inverkan på hälsan, inriktning mot hälso- och sjukvården

Health Consequences of Men's Violence against Women and Intimate Partner Violence, Focusing on Health Care

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OG086
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-06-05
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1, 2 och 3 från sjuksköterskeprogrammet (totalt 90 hp).

 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår som valbar kurs i sjuksköterskeprogrammet, termin 5.

Mål

Studenterna ska efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva och diskutera grundläggande orsaker till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
 • beskriva vad särskild sårbarhet innebär generellt och specifikt och analysera betydelsen av det inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor
 • särskilja och förklara olika perspektiv och teorier om hedersrelaterat våld och förtryck och kritiskt diskutera tillämpning av dem
 • analysera hur livssituationen kan se ut för barn som upplever våld
 • analysera hur livssituationen kan se ut för våldsutsatta kvinnor som lever i missbruk
 • beskriva hur livssituationen kan se ut för sexuellt våldsutsatta kvinnor samt hälso- och sjukvårdens ansvar och omhändertagande
 • beskriva hur hälso- och sjukvården ska identifiera våldsutsatthet som en del av anamnesen
 • beskriva och tillämpa vad ett gott bemötande av patienter som varit utsatta för våld innebär
 • beskriva olika myndigheters och idéburna organisationers ansvar för våldsutsatta kvinnor i särskild sårbarhet och hur en god samverkan kan se ut
 • urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion

Innehåll

 • mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, på global och nationell nivå
 • maskulinitet och våldsutövande
 • särskild sårbarhet generellt och specifikt såsom barn, personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt kvinnor i missbruk
 • konsekvenser av våldsutsatthet för ohälsa och sjukdom
 • att ställa frågor om våld som en del av anamnesen, inriktning mot personer i särskild sårbarhet
 • häso- och sjukvårdens bemötande av patienter utsatta för våld
 • berörda myndigheters och idéburna organisationers olika ansvarsområden för att motverka mäns våld mot kvinnor i särskild sårbarhet
 • attityder och värderingar i relation till vetenskaplig forskning

Undervisning

Undervisning ges på helfart under fem veckor. Vid två tillfällen sker obligatoriska moment i Uppsala.

Arbetsformen består av webbföreläsningar, arbete i grupp, studiebesök, diskussionsforum i den webbaserade lärplattformen, inlämningsuppgifter, seminarier, kurslitteratur inklusive styrdokument och artiklar.

Examination

Examination sker dels i form av inlämningsuppgifter baserad på kurslitteraturen, föreläsningarna, seminarier och studiebesök samt vid diskussionsforum i lärplattformen. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Heimer, Gun M.; Björck, Annika; Kunosson, Chrystal Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ordet är mitt - berättelser av våldsutsatta kvinnor i missbruk

  Linköpings Stadsmission Stockholm: Papertalk, 2016

  Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Handbok, Nationellt program för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. NCK-rapport 2008:2.

  Nationellt centrum för kvinnofrid och Uppsala universitet, 2008

  Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010

  Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. NCK-rapport 2010:4

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010

  Urval Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors- och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014

  Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Uppsalamodellen. Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. NCK-rapport 2017:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2017

  Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Våld mot hbtq-personer - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2018:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018

  Urval Länk i Studium

  Obligatorisk

 • NCK:s kunskapsbank: Ämnesguide Barn som upplever våld.

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid,

  Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Socialstyrelsen, Att vilja se, vilja veta och att våga fråga: vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet.

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2014

  Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Declaration on the Elimination of Violence Against Woman. United Nations General Assembly

  New York: United Nations, 1993

  Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor.

  Tidskrift för genusvetenskap, 2014

  Sid 106-128. Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Wahlberg, Anna Continuity or Change? Improved understanding of Attitudes towards female genital cutting after migration from Somalia to Sweden.

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis., 2017

  Sid 77-79 Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Wendt, Eva; Enander, Viveka Övergiven eller stöttad? : våldsutsatta kvinnors erfarenhet av bemötande inom hälso- och sjukvården

  Göteborg: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), 2013

  Urval pdf-länk till "Övergiven eller stöttad".

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Våld i nära relationer. SOSFS 2014:4. Föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens författningssamling.

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2014

  Länk i studium

  Obligatorisk

 • Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning.

  Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 1, 2003

  Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK:s kunskapsbank: Ämnesguide om sexualbrottslagstiftningen.

  Nationellt centrum för kvinnofrid,

  Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Nationellt centrum för kvinnofrid, Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp.

  Nationellt centrum för kvinnofrid, 2017

  Länk i Studium

  Obligatorisk

 • The Public Policy Advisory Network on Female Genital Surgeries in Africa 2012. Seven Things to Know about Female Genital Surgeries in Africa.

  Hastings Center Report, no 6,

  Sid 19-27 Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Vården vid sexuellt våld − Nuläge och vägar framåt. Stockholm: Sveriges kommuner och regioner

  Sveriges kommuner och regioner, 2020

  Länk i Studium

  Obligatorisk

 • Öberg, Mariella Exposed to Violence

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417782

  Sid 58-59 Länk i Studium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och webbaserat material kan tillkomma. Reviderade senare upplagor kan komma att ersätta nuvarande.

Versioner av litteraturlistan