Kursplan för Implementering av medicinsk teknik

Implementation of Medical Technology

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE051
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 60 hp inom högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och förklara teorier från implementeringsforskning och modeller för socio-tekniska system,
 • analysera hur teorier och modeller kan appliceras på implementering av medicinsk teknik,
 • analysera vilka faktorer hos intervention (den medicinska tekniken), målgruppen (användare och andra intressenter), samt den inre och yttre kontexten som kan komma att påverka en framgångsrik implementering av medicinsk teknik,
 • planera ett implementeringsprojekt som tar hänsyn till faktorer som kan påverka framgångsrik implementering av medicinsk teknik.

Innehåll

Hur komplexa socio-tekniska system påverkas vid implementering av medicinsk teknik, hur teorier och ramverk från implementeringsforskningen kan hjälpa till att bättre införa medicinsk teknik i hälso- och sjukvården. Vikten av att ta hänsyn till användare och kontext vid design av medicinsk teknik för att möjliggöra senare implementering i en verksamhet. Faktorer att ta hänsyn till inkluderar teknikens egna karaktäristika, målgruppens förutsättningar, samt den kontext - både intern och extern - som tekniken ska användas i. Teorier från implementeringsforskning, socio-tekniska modeller och ramverk, samt praktisk planering av implementering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och grupparbeten. I grupparbetena kommer studenterna med utgångspunkt i existerande tekniska lösningar och verksamheter lägga upp en plan för implementering som tar hänsyn till kunskap från implementeringsforskningen.
Gästföreläsningar från specialister med erfarenhet från implementeringsforskning och praktisk implementering.
Fallstudier som förankrar kursen i verkligheten.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av grupparbeten (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en
enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från
universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.