Kursplan för Ohälsa och främjande av hälsa för kvinnor och barn utifrån ett nationellt och globalt perspektiv

Ill Health and Promotion of Health for Women and Children from a National and Global Perspective

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE128
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap G2F, Vårdvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-11-04
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2019-02-11
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1, 2 och 3 (totalt 90 hp) på sjuksköterskeprogrammet.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Valbar programkurs, sjuksköterskeprogrammet, termin 5, Uppsala universitet.

Fristående kurs för andra deltagare enligt behörighetskravet, i mån av plats.

Utgörs av teoretiska studier under kursvecka 11-15.

Kursen ges på distans.

Uppläggning för distanskurs: Kursen är nätbaserad och har tre obligatoriska kursdagar förlagt till Campus Uppsala eller deltagande via webbkonferens.

Kursen innehåller Vårdvetenskap 4,5 hp och Medicinsk vetenskap 3 hp.

Undervisningsspråk är svenska. Ges vid behov på engelska.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Beskriva och tillämpa mänskliga rättigheter och konventionen om barns rättigheter och dess påverkan på barns och kvinnors hälsa nationellt och globalt.
 • Utarbeta en omvårdnadsplan och förklara nutritionens betydelse för barns och kvinnors hälsa i samband med graviditet och barnafödande nationellt och globalt.
 • Identifiera och analysera faktorer som kan påverka hälsan hos barn och kvinnor nationellt och globalt.
 • Analysera och värdera nationella och globala företeelser som påverkar barns och kvinnors hälsa utifrån vetenskapligt, jämlikt, gender och etiskt perspektiv.

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD OCH MEDICINSK VETENSKAP

Teman belyses i ett nationellt och globalt perspektiv

 1. Barns och ungas rättigheter, genus/jämställdhet och jämlikhet och dess påverkan på hälsan.
 2. Ohälsa och främjande av hälsa hos barn och unga: skyddsfaktorer och riskfaktorer, existentiell smärta, barns utsatthet och behov.
 3. Ohälsa och främjande av hälsa i samband med barnafödande och dess påverkan på barnet och kvinnan: mödrahälsovård, nyföddhetsvård, barns hälsa tillväxt och nutrition.

Undervisning

ARBETSFORMER

- Webbföreläsningar

- Arbete i grupp

- Diskussionsforum

- Inlämningsuppgifter varav en uppgift i PM-form

- Seminarier/undervisning på Campus Uppsala eller via webbkonferens

- Litteratur inklusive styrdokument och artiklar

Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera, hörlurar och internetuppkoppling med god prestanda.

Undervisning sker på heltid under 5 veckor. Delar av undervisningen genomförs på engelska.

Obligatoriska moment är introduktion till kursen, seminarier och studieuppgifter.

Examination

Tentamen sker via examinerande seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (totalt 5 tentamensprov).

Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Hallström, Inger; Lindberg, Tor Pediatrisk omvårdnad

  2. [utök. och uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Markle, William H.; Fisher, Melanie A.; Smego, Raymond A. Understanding global health

  2. ed.: New York: McGraw-Hill Education Medical, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Moëll, Christian; Gustafsson, Jan Pediatrik

  2:a upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pellmer Wramner, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Obstetrik och gynekologi : för sjuksköterskor Borgfeldt, Christer; Sjöblom, Ingela; Strevens, Helena; Wangel, Anne-Marie

  Femte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

Övrig kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och webbaserat material tillkommer, se kursens studiehandledning.

Versioner av litteraturlistan