Kursplan för Global hälsa 1

Global Health 1

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE145
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Global hälsa A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-19
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2022-10-06
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Universitetsexamen omfattande 180 hp inom medicin, vårdvetenskap, nutrition eller andra områden av relevans för global hälsa. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i masterprogrammet i global hälsa.

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Specificera och beskriva globala sjukdomsbördor, bestämmelsefaktorer och dess relation till hållbar utveckling.
 • Beskriva grundläggande begrepp inom global sexuell och reproduktiv hälsa, global barnhälsa, livsmedels- och nutritionssäkerhet samt migration och humanitärt bistånd.
 • Redogöra för omfattning, förekomst och geografisk fördelning av de huvudsakliga utmaningarna relaterade till mödrahälsa, perinatal hälsa, sexuell- och reproduktiv hälsa, infektionssjukdomar, icke-smittsamma sjukdomar, migration och livsmedels- och nutritionsosäkerhet i låg- och medelinkomstländer och utsatta grupper i höginkomstländer.
 • Beskriva grundläggande begrepp inom hälsosystem, inklusive Universal Health Coverage (allmän sjukförsäkring).

Färdigheter och förmågor

 • Förklara och diskutera de sociala bestämmelsefaktorerna för hälsa och ohälsans ursprung och deras effekt, med särskilt fokus på utsatta grupper och sambandet mellan faktorer såsom genus och fattigdom.
 • Förstå och redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom kvantitativ och kvalitativ forskning och tillämpa dessa.
 • Söka vetenskaplig litteratur, granska och producera vetenskaplig text.

Väderingsförmåga och förhållningssätt

 • Diskutera politik och etik inom valda ämnen inom global hälsa.
 • Diskutera olika forskningsparadigm som är relevanta för forskning inom global hälsa.
 • Diskutera utmaningar inom mänskliga rättigheter som är relevanta för global hälsa.

 

Innehåll

Kursen består av tre moduler: Introduktion till global hälsa (15 hp), Forskningsmetoder I (10 hp), Akademiskt skrivande (5 hp).

Introduktion till global hälsa, 15 hp, omfattar:

 • Global sjukdomsbörda
 • Agenda 2030 och dess relation till global hälsa
 • Demografiska, epidemiologiska och nutritionella transitionen
 • Grundläggande begrepp och översikt av global sexuell och reproduktiv hälsa, global barnhälsa och livsmedels- och nutritionstrygghet
 • Grundläggande begrepp som rör migration och humanitärt bistånd i relation till folkhälsa
 • Grunderna inom politik och etik som rör global hälsa
 • Trender och förekomst av globala infektionssjukdomar samt grundläggande principer för prevention och kontroll
 • Sociala bestämmelsefaktorer och ojämlikhet i hälsa och hälsovårdsutnyttjande
 • Globala hot och utmaningar för hälsa och nutrition
 • Översikt av hälsosystem och hälsopolicy

Forskningsmetoder I, 10 hp, omfattar:

 • Grundläggande vetenskapsteori
 • Teoretiska ramverk
 • Grundläggande biostatistiska principer och analyser
 • Grundläggande epidemiologiska begrepp, mått och design
 • Kritisk granskning av forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar
 • Grundläggande principer i kvalitativ forskning
 • Intervjuteknik

Akademiskt skrivande, 5 hp, omfattar:

 • Biblioteks- och nätbaserade resurser för global hälsa och forskning
 • Referenshantering, akribi och formalia
 • Litteraturöversikt i valt område av global hälsa med relation till Agenda 2030

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt obligatoriska moment som omfattar  litteraturstudier, seminarier samt individuella och gemensamma inlämningsuppgifter, samt presentationer. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar görs löpande under kursen. All undervisning är interaktiv och studenterna uppmuntras att utnyttja sina egna erfarenheter av global hälsa. All undervisning sker på engelska.

Examination

Bedömningen baseras på:

Skriftliga prov, deltagande i obligatoriska moment, muntliga presentationer, inlämningsuppgifter. För att erhålla slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig examination, godkänt deltagande i obligatoriska moment och muntliga presentationer samt godkända inlämningsuppgifter. Helkursbetyg på kursen baseras på en sammanvägning av betyg från ingående kursmoduler.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. All examination sker på engelska.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.