Kursplan för Global hälsa 2

Global Health 2

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE146
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Global hälsa A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-19
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2022-10-06
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, vård, nutrition eller annat område relevant för global hälsa. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Godkänt betyg från kursmodulen Introduktion till global hälsa, 15 hp (från Global hälsa 1), eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i masterprogrammet i global hälsa.

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Beskriva steg för att genomföra forskningsplan som syftar till att lösa globala hälsoutmaningar och bedöma lämpligheten av olika metoder.
 • Beskriva och kritiskt diskutera interventioner som främjar global hälsa.

Färdigheter och förmågor

 • Analysera och tolka data och evidens med relevans för global hälsa i relation till de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
 • Kartlägga och utvärdera socioekonomiska, miljö och kulturella orsakerna till barnhälso-, livsmedels och nutritions trygghet och sexuella och reproduktiva hälsoproblem och dess konsekvenser för hållbar utveckling.
 • Kritiskt analysera effekter av genusrelaterat våld.
 • Analysera och diskutera hur migration är en social bestämmelsefaktor.
 • Kritiskt granska hälsobehov, och dess determinanter, bland flyktingar och migranter och identifiera insatser som behövs från hälsosystem för att skydda och främja hälsa hos flyktingar och migranter.
 • Förstå och tillämpa forskningsetiska principer. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska, analysera, syntetisera, presentera och diskutera vetenskaplig litteratur inom global barnhälsa, nutrition, migration och sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Kommunicera och kritiskt diskutera forskningsresultat och slutsatser och den evidens och argument de baserar sig på.
 • Utveckla verktyg för datainsamling och identifiera lämpliga biostatistiska, epidemiologiska eller kvalitativa metoder för att analysera data.
 • Utveckla problemformulering och forskningsplan baserad på olika fall.

Innehåll

Kursen består av fem moduler: Global nutrition (5 hp), Global barnhälsa (5 hp), Global sexuell och reproduktiv hälsa (5 hp), Migration och hälsa (5 hp) och Forskningsmetoder II (10 hp).

Global nutrition, 5 hp, innehåller: 

 • Evidensbaserade nutritionsinterventioner och folkhälsoprogram
 • Nutritionstransitionen och sociala bestämningsfaktorer för livsmedels- och nutritionstrygghet
 • Betydelse av livsmedelssystem och kost för globala hållbarhetsmålen och planetens och individers hälsa

Global barnhälsa, 5 hp, innehåller: 

 • Globala barnhälsoproblem utifrån Agenda 2030 med särskilt fokus på utsatta grupper eller i en kontext med begränsade resurser
 • Barns tidiga utveckling, rättigheter och synen på barn
 • Folkhälsostrategier för att förbättra IMCI (integrated management of childhood illnesses)
 • Betydelse av socioekonomiska faktorer och genus för barnhälsa

Global sexuell och reproduktiv hälsa, 5 hp, innehåller: 

 • Global mödrahälsa
 • Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättighetsbegrepp
 • Definitionen, magnituden och betydelsen av genusrelaterat våld i relation till sexuell och reproduktiv hälsa
 • Ungdomars reproduktiva hälsa, sexuellt överförbara sjukdomar och säker abortvård
 • Mödrahälsa och dödlighet bland utsatta grupper eller i en kontext med begränsade resurser
 • Kritisk granskning av riktlinjer kring reproduktiv hälsa och professionalism med fokus på mångfald i relation till jämlikhetsprinciper
 • Betydelse av socioekonomiska faktorer och genus för kvinnors hälsa

Migration och hälsa, 5 hp, innehåller:

 • Hur migration och dess faser påverkar hälsa
 • Migration som en social bestämmelsefaktor
 • Diskurs om migration och migranter
 • Flykting- och migrantanpassade hälsosystem
 • Rättigheter och migration
 • Katastrofhjälp

Forskningsmetoder II, 10 hp, innehåller:

 • Färdigheter för att utforma och skriva en forskningsplan
 • Introduktion till fältarbete
 • Introduktion och applikation av forskningsetik
 • Praktisk tillämpning av kvantitativa forskningsmetoder (epidemiologi och statistik) med fokus på datahantering, datastruktur, inklusive statistikprogram
 • Praktisk tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder och användning av datorprogram för dataanalys
 • Konceptualisering och skrivandet av forskningsstudier
 • Uträkning av Power och sample size
 • Introduktion till enkätundersökning och översikt av registerdata

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt obligatoriska moment som omfattar litteraturstudier, seminarier, individuella och gemensamma inlämningsuppgifter samt presentationer. Undervisningen är interaktiv och studenterna uppmanas att deltaga och reflektera över egna erfarenheter inom området. All undervisning samt undervisningsmaterial är på engelska.

Examination

Bedömningen baseras på:

Skriftliga prov, deltagande i obligatoriska moment, muntliga presentationer, inlämningsuppgifter. För att erhålla slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig examination, godkänt deltagande i obligatoriska moment och muntliga presentationer samt godkända inlämningsuppgifter. Helkursbetyg på kursen baseras på en sammanvägning av betyg från ingående kursmoduler.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. All examination sker på engelska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteraturen bygger på rapporter från internationella organisationer och artiklar från vetenskapliga tidskrifter. All litteratur kommer att finnas tillgänglig online via universitetsbiblioteket eller på respektive organisations hemsida.