Kursplan för Global hälsa 3

Global Health 3

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE147
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Global hälsa A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-19
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2022-10-06
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Universitetsexamen omfattande 180 hp inom medicin, sjukvård, nutrition eller andra områden av relevans för global hälsa. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Godkänt betyg från kursen Global hälsa 1, 30 hp, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i masterprogrammet i global hälsa.

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna:

 • För fristående kurser (valbar period): uppfylla kriterier för varje specifik kurs.

Kunskap och förståelse

 • För kursmodulen Praktik (valbar period): förstå och redogöra för hur en organisation inom global hälsa arbetar
 • För kursmodulen Fältstudie (valbar period): förstå och redogöra för principerna för planering, genomförande och sammanställning av forskningsdata.

Färdigheter och förmågor

 • Kritiskt analysera hälsosystem i olika sammanhang med hjälp av relevanta ramverk/strukturer och verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Utveckla en plan för att analysera kvantitativa eller kvalitativa data utifrån specifika forskningsfrågor
 • Utveckla en concept note/projektbeskrivning för ett forskningsprojekt

Innehåll

Den första halvan av kursen (15 hp) är en valbar period. Studenterna kan välja ett av tre alternativ: (1) fristående kurser, (2) fältstudie eller (3) praktik.

 1. Fristående kurser om sammanlagt 15 hp: Baserat på tillgänglig lärarkompetens kan studenterna välja olika kurser. Kurserna kommer att vara relevanta för ämnesområdet global hälsa, exempelvis klimat och hälsa, politik i global hälsa, globala infektionssjukdomar, forskningsmetod etc. Studenterna kommer även att ha möjlighet att tillgodoräkna sig högskolepoäng från andra kurser. Tillgodoräknande görs i samråd med programsamordnare.
 2. Fältstudie, 15 hp: Kursen utformas som ett mindre forskningsprojekt som utförs individuellt. Den fokuserar på praktiska svårigheter att utföra forskning i en miljö som är annorlunda än den man är van vid, och ska röra ett hälsoproblem i ett låg- eller medelinkomstland eller bland utsatta populationer. Studenterna identifierar och utformar en forskningsplan och väljer i samråd med handledare ändamålsenliga metoder för att utföra projektet. För detta förväntas att förberedelser görs för datainsamling i ett givet område och att lokala kontakter tas av studenten. Lokal etikprövning behöver göras. Resa till och utförande av datainsamling sker i enlighet med forskningsplanen. Data behandlas och förvaras i väntan på vidare analys. En skriftlig rapport av fältvistelsen presenteras.
 3. Praktik, 15 hp: Praktik inom en organisation som arbetar med global hälsa organiseras av studenten och genomförs efter godkännande av institutionen.

Den andra halvan av kursen består av kurser organiserade i tre moduler: (1) Hälsosystem, management och hälsoekonomi, 7,5 hp; (2a) Kvantitativa forskningsmetoder III, 7,5 hp; (2b) Kvalitativa forskningsmetoder III, 7,5 hp. Studenter väljer antingen kvantitativa eller kvalitativa forskningsmetoder som förberedelse inför uppsatsskrivande.

1. Hälsosystem, management och hälsoekonomi, 7,5 hp: Kursen täcker studier kring hälsosystem, management och hälsoekonomi.

2a. Kvantitativa forskningsmetoder III, 7,5 hp: Kursen ger fördjupad kunskap i kvantitativa forskningsmetoder. Kursen inkluderar kritisk granskning av litteratur.

2b. Kvalitativa forskningsmetoder III, 7,5 hp: Kursen ger fördjupad kunskap i kvalitativa forskningsmetoder. Kursen inkluderar kritisk granskning av litteratur.

 

 

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt obligatoriska moment som omfattar litteraturstudier, seminarier samt individuella och gemensamma inlämningsuppgifter, samt presentationer. Undervisningen är interaktiv och studenterna uppmanas att delta och reflektera över egna erfarenheter inom området. All undervisning samt undervisningsmaterial är på engelska.

Examination

Bedömningen baseras på:

Skriftliga prov, deltagande i obligatoriska moment, muntliga presentationer och inlämningsuppgifter. För att erhålla slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig examination, godkänt deltagande i obligatoriska moment och muntliga presentationer samt godkända inlämningsuppgifter. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. All examination sker på engelska. Kursmodulerna praktik och fältstudie har betygsskala godkänd (G) och underkänd (U). Övriga kursmoduler har betygsskala väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Helkursbetyg på kursen baseras på en sammanvägning av betyg från ingående kursmoduler.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.