Kursplan för Masteruppsats i global hälsa

Master's Thesis in Global Health

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE148
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Global hälsa A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-19
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2022-10-06
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, vård, nutrition eller annat område relevant för global hälsa.
  Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Godkänt betyg från kursen Global hälsa 1, 30 hp, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i masterprogrammet i global hälsa.

Mål

Målet med kursen är att studenterna ska lära sig utifrån ett praktiskt exempel hur man utformar och utför ett forskningsprojekt inom hälsoområdet och de kommer att erhålla den kunskap och förmåga som behövs för att göra forskningsuppgifter inom global hälsa.

Vid kursens slut ska studenten kunna:

Färdigheter och förmågor

 • Kunna genomföra forskningsprojekt enligt forskningsplan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Oberoende kunna planera och utforma ett forskningsprojekt inom global hälsa bland utsatta grupper eller i en kontext med begränsade resurser.
 • Utvärdera och kritisk diskutera etiska aspekter av forskningsprojektet.
 • Kunna analysera, utforma forskningsresultat, kritisk diskutera resultat, metod och transkulturella aspekter, och skriva en vetenskaplig rapport.
 • Ha utvecklad kapacitet att kommunicera, skriftligt och muntligt, på en hög akademisk nivå.

Innehåll

Kursen består av ett individuellt uppsatsprojekt. Under handledning och genom seminarier, identifierar och läser studenten relevant litteratur, utformar projektet och väljer lämpliga metoder. Studenten lär sig att använda avancerade akademiska färdigheter, samt utvecklar sin förmåga att finna och lagra information från tryckta och elektroniska källor. Kritiskt argumenterande kommer speciellt att tränas under schemalagda seminarier.

Varje uppsatsidé måste godkännas av en handledare, och där så är tillämpligt av etisk kommitté, innan arbetet påbörjas.

I de flesta fall utgörs projektet av studier som syftar till analys av sekundära data det vill säga data som är tillgänglig att använda. Studenter kan också samla in egen data från fält om det är möjligt. Studenter som vill använda egen data måste ha godkänt betyg från kursmodulen Fältstudie från termin 3. Data för projektet bör vara klart för analys innan kursstart.

Uppsatsprojekt i global hälsa förväntas ha fokus på en hälsofråga i en låg- eller mellaninkomstkontext, i en hälsokatastrofsituation eller i en marginaliserad population; eller avhandla ett ämne av global betydelse, såsom nya infektionshot eller antibiotikaresistens. Ämnesvalet ska vara relaterat till de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Det slutliga arbetet presenteras i en skriftlig masteruppsats. Arbetet ska också presenteras muntligt vid ett seminarium.

Undervisning

Lärandeprocessen baseras på grupphandledning av erfarna forskare och seminarier där kurskamraters arbeten diskuteras, utförandet av det egna arbetet samt presentation av detsamma, skriftligt och muntligt. Varje student behöver också granska en annan students uppsats.

Examination

För att erhålla slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig uppsats, godkänd presentation vid seminarium samt godkänt opponentskap på annans uppsats. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

All examination sker på engelska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Alla uppsatsstudenter förväntas välja och läsa litteratur om forskningsetik och vetenskaplig kommunikation. Med hjälp av handledaren, identifieras också forskningslitteratur som är relevant för studentens särskilda uppsatsämne.