Kursplan för Pediatrik och barn- och ungdomspsykiatri

Paediatrics and Child and Youth Psychiatry

Kursplan

 • 6 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE149
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-12-21
 • Inrättad av: Programkommittén för logopedprogrammet
 • Reviderad: 2018-05-31
 • Reviderad av: Programkommittén för logopedprogrammet
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Programmets uppläggning bygger på progression och att kurserna läses i turordning enligt studieplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:
 

 • Beskriva barnets normala utveckling, inklusive nervsystemets normala utveckling
 • Redogöra för de vanligaste akuta och kroniska somatiska sjukdomarna hos barn och ungdomar
 • Redogöra för några viktiga neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar inkl. utvecklingsstörning
 • Beskriva kriterier för diagnoserna ångest och depression och hur dessa tillstånd behandlas
 • Redogöra för neuropsykiatriska tillstånd såsom autism och ADHD och de behandlingsstrategier som används
 • Tolka tecken hos barn som tyder på att de far illa och veta vilka åtgärder som skall utföras
 • Beskriva principerna för tal- och språkscreening inom BVC’s verksamhet samt redogöra för vilka stödåtgärder som kan sättas in för att motverka störningar inom dessa områden
 • Redogöra för basala fakta rörande det nyfödda barnets sjukdomar, dess behandling samt de olika tidsindelningar som används under graviditet och nyfödhetsperioden 
Inom respektive mål ges exempel som anknyter till logopedens arbetsområde.

 

Innehåll

Kursen skall ge:
 

 • Kunskaper om vanliga somatiska sjukdomar och tillstånd hos barn och ungdom.
 • Barn och ungdomars normala utveckling och avvikelser från det normala.
 • Skillnader mellan barn och vuxna ur ett medicinskt perspektiv.
 • Grundläggande kunskaper om nyföddhetsperiod, avvikelser från det normala, vanliga missbildningar och syndrom.
 • Barnavårdscentralens och skolhälsovårdens verksamhet. 
 • Pediatriska akuta och kroniska neurologiska och icke-neurologiska sjukdomar.
 • Neuropsykiatriska/neuropediatriska och psykiatriska tillstånd och sjukdomar hos barn och ungdom.
 • Barn som far illa och psykosomatiska tillstånd.
 • Kunskaper om sjukdomar där tal, språk och sväljningsfunktion är påverkade.

Undervisning

Sker i form av föreläsningar och seminarier för falldiskussioner, demonstrationer.
 

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs också deltagande vid angivna föreläsningar och seminarier. Dessa obligatoriska moment anges vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Kurslitteratur

 • Lagerkvist, Bengt; Lindgren, Carl Barn med funktionsnedsättning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Hela boken av stort intresse, men ssk: Nervsystemets utveckling sid 29-40 Utvecklingsstörning sid 155-162 ADHD, autismspsektrumstörning och Tourettes syndrom sid 163-172 Motoriska funktionsnedsättningar sid 173-204 Ryggmärgsbråck och neuromuskulära sjukdomar sid 205-228 Alternativ kommunikation och ätsvårigheter

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barnhälsovård : att främja barns hälsa Magnusson, Margaretha; Blennow, Margareta; Hagelin, Elisabet; Sundelin, Claes

  6. uppl.: Stockholm: Liber, 2016

  Sök kapitel 2.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Westerlund, M; Sundelin, C Can severe language disability be identified in three-year-olds?

  Acta Paediatrica: 2000

  2000 jan;89(1):94-100

  Se bibliotekets söktjänst

 • Co-morbidity in children with severe developmental language disability. Westerlund, M; Bergkvist, L; Lagerberg, D; Sundelin, C

  Acta Paediatrica: 2002

  2002;91(5):529-34

  Se bibliotekets söktjänst

 • Westerlund, M; Berglund, E; Eriksson, M Can severely language delayed 3-year olds be identified at 18 months? - Evaluation of screening version of Bates-MacArthur Communicative Development Inventories.

  Journal of Speech, Langugae and Hearing Research: 2006

  2006 April;49(2):237-47

  Se bibliotekets söktjänst

 • Neuropsychiatric and neurodevelopmental outcome of children at age 6 and 7 years who screened positive for language problems at 30 months. Miniscalco, C; Nygren, G; Hagberg, B; Kadesjo, B; Gillberg, C

  Mac Keith Press, 2006

  Developmental medicine and child neurology. 2006;48(5):361-6.

 • Nayeb, L; Westerlund, M Språkbedömningar på BVC utvecklas positivt – Fler använder evidensbaserade metoder.

  Läkartidningen, 2014

  2014:334-6.

 • Child healthcare nurses believe that bilingual children show slower language development, simplify screening procedures and delay referrals. Nayeb, L; Wallby, T; Westerlund, M; Salameh, E-K; Sarkadi, A

  Acta paediatrica, 2015

  Acta paediatrica 2015, 104(2): 198-205

Neuropsykiatrins hemsida www.bup.se. Sök på "Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling"

Kurslitteratur