Kursplan för Omvårdnad med fokus på psykisk ohälsa

Psychiatric and Mental Health Nursing

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PS080
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-11-04
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2018-01-17
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1, 2 och 3 (totalt 90 hp), sjuksköterskeprogrammet.

 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår som valbar kurs i sjuksköterskeprogrammet, termin 5.

Mål

Kunskap och förståelse

- ha fördjupad kunskap och förståelse för begreppet livsvärld i ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv.

- ha fördjupad kunskap om miljöns betydelse för vård och omsorg

- ha fördjupad kunskap om interpersonell kommunikation

Färdighet och förmåga

- kunna tillämpa vårdvetenskapliga teorier i relation till psykisk ohälsa

- kunna identifiera behov och genomföra planering av omsorg/omvårdnad och återhämtning i vårdmiljöer utanför specialistvård

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- självständigt kunna värdera skilda förklaringar till psykisk (o)hälsa och urskilja möjliga konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Innehåll

Vårdvetenskapliga teorier och begrepp relaterade till psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa i ett livsvärldsperspektiv och i ett samhällsperspektiv.

Psykiska reaktioner i samband med ohälsa och sjukdom.

Vårdmiljöns betydelse för vårdandet.

Vårdplanering utifrån omvårdnadsprocessen med fokus på återhämtning.

Kommunikation - från samtalskonst till samverkan.

Undervisning

Arbetsformer

Arbete i basgrupper, färdighetsträning, föreläsningar, litteraturstudier, seminarier. Undervisningen och examinationer är till stora delar webbaserade.

Obligatoriska moment

Introduktion till kurs, obligatoriska föreläsningar, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, färdighetsträning, studieuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning och examination.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt examination av färdigheter. Uppgifterna examineras under innevarande kurs utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.