Kursplan för Hälsa och förebyggande av ohälsa I

Health and Prevention of Ill Health I

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SJ150
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1N, Medicinsk vetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-02-19
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2018-06-05
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i termin 1 i sjuksköterskeprogrammet och utgörs av teoretiska studier, klinisk/ praktisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning i form av fältstudier.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- analysera människans utveckling och hälsa ur ett livscykelperspektiv

- analysera teorier, modeller och begrepp, samt tillämpa metoder och styrdokument, i relation till omvårdnad, utveckling och lärande samt vetenskaplig metod

- förklara människokroppens anatomi och fysiologi ur ett livscykelperspektiv

- förklara grundläggande farmakologiska begrepp och principer, verkningsmekanismer och biverkningar vid läkemedelsbehandlingar av folksjukdomar samt kunna tillämpa läkemedelsräkning

- särskilja metoder och strategier inom folkhälsoarbete

- särskilja vanligt förekommande tillstånd och folksjukdomar samt kunna planera anpassade omvårdnadsåtgärder

- tillämpa kunskaper i klinisk mikrobiologi för att förhindra vårdrelaterade infektioner

- tillämpa lagarbete och beskriva olika professioners kompetenser och ansvarsområden av relevans för hälso- och sjukvård

- värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategi för fortlöpande utveckling av sin kompetens

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD (10 HP)

- interprofessionell kompetens

- kärnkompetenser

- metaparadigm; människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar

- omvårdnad som profession och akademiskt ämne

- omvårdnadsprocessen

- bemötande och kommunikation

- etiska, kulturella, genus- och jämlikhetsaspekter inom omvårdnadsarbetet

- etiska teorier, principer och modeller

- mänskliga rättigheter

- stigmatisering

- teorier, modeller och begrepp relaterat till utveckling och lärande

- våld i nära relationer

- informationssökning och bibliotekskunskap

- vetenskaplig metod 1

- vetenskapsteori och vetenskapsfilosofi

- hälso- och sjukvårdens organisation, lagar, författningar och styrdokument

- folkhälsobegrepp- och mål, nationella, internationella och historiska perspektiv, hälsoteorier, prevention och promotion

- folkhälsoarbete på individ, grupp och samhällsnivå

- barns hälsa och livsvillkor

- reproduktiv och perinatal hälsa vid normal graviditet och förlossning

- omvårdnad vid folksjukdomar

- medicinsk teknik 1

MEDICINSK VETENSKAP (20 HP)

- anatomi och fysiologi

- farmakologi

- mikrobiologi

- näringslära

- folksjukdomar; allergiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, infektionssjukdomar, psykisk ohälsa

Hälsa och förebyggande av ohälsa 15.0 hp
Anatomi och fysiologi 15.0 hp

Undervisning

ARBETSFORMER

Föreläsningar, litteraturstudier, arbete i basgrupper, rollspel, individuellt arbete, seminarier och webbaserad undervisning. Klinisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning. Interprofessionellt lärande.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, obligatoriska föreläsningar, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, klinisk färdighetsträning, verksamhetsförlagd utbildning, studieuppgifter med skriftlig redovisning och examination.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt examination av kliniska färdigheter. Uppgifterna examineras under innevarande kurs utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. Samtliga delmoment och skriftlig individuell sluttentamen skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Boman, Lennart; Wikström, Claes Medicinsk teknik : [teori, planering och genomförande]

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ellegård, Lars Klinisk nutrition

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagren, Birger Läkemedelsräkning : med interaktiva övningsuppgifter

  3., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hertting, Anna; Kristenson, Margareta Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johnsson, Lars-Åke Juridik för sjuksköterskor : en handbok

  Stockholm: Karnov Group, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grefberg, Nils Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

  3 uppl.: Studentlitteratur AB, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sand, Olav; Toverud, Kari C. Människokroppen : fysiologi och anatomi

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norlén, Per; Lindström, Erik Farmakologi

  3. uppl.: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pellmer Wramner, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

  10th ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leksell, Janeth; Lepp, Margret Sjuksköterskans kärnkompetenser

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heimer, Gun M. Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiklund Gustin, Lena Psykologi för sjuksköterskor

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och webbaserat material tillkommer. Kursen bedrivs enligt den pedagogiska modellen problembaserat lärande, vilket innebär individuell fördjupningslitteratur.

Versioner av litteraturlistan