Kursplan för Hälsa och förebyggande av ohälsa I

Health and Prevention of Ill Health I

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SJ160
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1N, Medicinsk vetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-04-08
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2022-04-01
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Institutionen för medicinska vetenskaper

Mål

Målen är uppställda i bokstavsordning

Efter genomförd kurs ska studenten, utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och med beaktande av mångfaldsperspektiv, kunna nedanstående:

Kunskap och förståelse

1. beskriva grundläggande fakta om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

2. beskriva innehållet i lagar, förordningar och vissa myndighetsförfattningar i relation till hälso- och sjukvård och mänskliga rättigheter

3. beskriva teorier/modeller och begrepp av relevans för omvårdnad, etik och folkhälsa

4. beskriva vanligt förekommande ohälsotillstånd och folksjukdomar inklusive patofysiologi, etiologi, medicinsk diagnostik och behandling

5. förklara grundläggande farmakologiska begrepp och principer samt verkningsmekanismer och biverkningar av läkemedel vid vanligt förekommande ohälsotillstånd och folksjukdomar

6. förklara grundläggande mikrobiologi, immunologi och vårdhygien

7. förklara vad som utmärker en vetenskaplig artikel

Färdigheter och förmågor

8. delta i medicinsk diagnostik och behandling 

9. teoretiskt identifiera vanligt förekommande ohälsotillstånd och folksjukdomar och i relation till dessa identifiera omvårdnadsproblem/risker, individens resurser i relation till hälsa och miljö samt planera anpassade omvårdnadsåtgärder

10. tillämpa grundläggande läkemedelsräkning

11. tillämpa kommunikation och bemötande med patienter och personal på ett adekvat sätt och visa respekt för patientens integritet och autonomi

12. tillämpa offentlighets- och sekretesslagen och föreskrifter om basala hygienrutiner

13. tillämpa teorier/modeller och begrepp av relevans för omvårdnad och folkhälsa

14. tillämpa vetenskapligt skrivande, inklusive referenshantering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

15. reflektera kring grupprocesser med stöd av grundläggande teorier/modeller

16. reflektera kring olika professioners kompetens- och ansvarsområden samt innebörden av interprofessionell kompetens

17. reflektera kring sjuksköterskans profession, inklusive historia och kärnkompetenser

18. reflektera över sin förmåga att tillämpa personcenterat förhållningssätt vid samtal, med stöd av kommunikationsteori

19. reflektera över vetenskapligt förhållningssätt med stöd av vetenskapsteori

20. visa självkännedom och empatisk förmåga i teamarbete

21. värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategi för fortlöpande utveckling av sin professionella kompetens

Innehåll

Kursen består av tre block: teori 1, teori 2 och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I kursen introduceras ett flertal områden som fördjupas och breddas i kommande kurser. Huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (10 hp) och biområde medicinsk vetenskap (5hp) läses integrerat.

Teori 1 omfattar sjuksköterskans kärnkompetenser, allmän omvårdnad inklusive grundläggande sårbehandling, etik, nutrition, juridik för hälso- och sjukvård, våld i nära relation - mäns våld mot kvinnor, mikrobiologi och vårdhygien, hälsofrämjande vård inklusive hållbar utveckling, ohälsotillstånd och folksjukdomar som kan behandlas i primärvård, grundläggande farmakologi och läkemedelshantering samt medicinsk teknik och basal HLR.

Teori 2 omfattar folkhälsoarbete, vetenskapsteori, vetenskaplig rapportering och informationssökning.

VFU (1,5 hp) ges på vårdcentral och omfattar praktisk tillämpning och reflektion av teori, peer learning och personcentrerat förhållningssätt.

Undervisning

Undervisningen är utformad för att stimulera studenters självständiga, aktiva lärande och ansvarstagande. Obligatoriska moment är färdighetsträning, rollspel, seminarium, föreläsning som är angiven som obligatorisk och VFU. Utöver de obligatoriska momenten ges webbaserad undervisning och föreläsningar på campus som stöd till litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig individuell salstentamen, webbtest, skriftliga redovisningar av individuella studieuppgifter, praktiskt prov, VFU samt bedömda moment vid obligatorisk undervisning.

Uppgifterna examineras utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. Examinerande moment har utöver det ordinarie tillfället ett omprovstillfälle per termin, om inte fler möjligheter anges. Samtliga examinationer och obligatoriska delmoment (omdömen) skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Frånvaro vid obligatoriskt moment kompletteras vid 1. senare tillfälle under samma kurstillfälle eller 2. vid senare kurstillfälle alternativt med skriftlig ersättningsuppgift om examinator bedömer det möjligt. Färdighetsträning, VFU och praktiskt prov kan ej ersättas med skriftlig ersättningsuppgift.

Teoretiska studier och färdighetsträning

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. I enlighet med 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har en studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

 

VFU

Student som ej blivit godkänd vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får genomgå förnyad klinisk tjänstgöring (VFU) en (1) gång. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén (PK) medge ytterligare tjänstgöringstillfälle. Student som avbryter pågående VFU i förtid utan särskilda skäl blir underkänd. Vid underkänd VFU ska en individuell plan utformas. Planen beslutas av examinator och delges studenten skriftligen.

Examinator kan med omedelbar verkan underkänna och avbryta en students VFU om studenten visar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk att studenten vid fortsatt VFU kan komma att skada sig själv eller annan person, värdefull egendom och/eller patients förtroende för sjukvården. I sådana fall skall en plan upprättas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av PK, skall anges vilka brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt som föreligger, vilket stöd studenten kan få från institutionen i att åtgärda dessa, samt hur och när kontrollen av detta kan äga rum liksom hur denna skall gå till. En student har i sådana fall rätt till maximalt två (2) kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i någon VFU innan PK har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för fortsatt klinisk tjänstgöring. Beslut om den individuella studieplanen kan av PK delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

Övriga föreskrifter

För detaljerad beskrivning av mål, innehåll, undervisning och examination, se kursinformation på lärplattform.

Webbaserad undervisning förekommer. Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda.

VFU kan vara förlagd under obekväm arbetstid (kväll, helg, natt) och vid annan ort. Vid underkänd VFU bestäms tidpunkten för förnyad klinisk tjänstgöring i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Boman, Lennart; Wikström, Claes Medicinsk teknik : teori, planering och genomförande

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagren, Birger Läkemedelsräkning : med interaktiva övningsuppgifter

  3., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grefberg, Nils Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

  3 uppl.: Studentlitteratur AB, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norlén, Per; Lindström, Erik Farmakologi

  4 uppl.: Liber, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pellmer Wramner, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leksell, Janeth; Lepp, Margret Sjuksköterskans kärnkompetenser

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heimer, Gun M. Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiklund Gustin, Lena Psykologi för sjuksköterskor

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mattsson, Titti; Slokenberga, Santa; Zillén, Kavot Medicinsk rätt

  Upplaga 1: Stockholm: Norstedts Juridik, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skolin, Inger Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Människokroppen : fysiologi och anatomi Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina

  Tredje upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Även andra upplagan av boken går bra att använda som kurslitteratur.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och webbaserat material tillkommer. Kursen bedrivs enligt den pedagogiska modellen problembaserat lärande, vilket innebär individuell fördjupningslitteratur.