Kursplan för Hälsa och förebyggande av ohälsa II

Health and Prevention of Ill Health II

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SJ260
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-04-08
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2022-11-10
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Behörig att registreras är den som följt termin 1 på sjuksköterskeprogrammet och har godkänd verksamhetsförlagd utbildning.

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för medicinska vetenskaper

Mål

Målen är uppställda i bokstavsordning

Efter genomförd kurs ska studenten, utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och med beaktande av mångfaldsperspektiv, kunna nedanstående:

           Kunskap och förståelse 

 1. beskriva hur våld mot äldre kan identifieras och hur det kan förebyggas
 2. beskriva människans normala åldrande och hälsa i relation till kronisk sjukdom och åldrande
 3. beskriva relevanta lagar, förordningar, myndighetsförfattningar, inklusive mänskliga rättigheter i relation till hälso- och sjukvård
 4. förklara farmakologiska begrepp samt verkningsmekanismer och biverkningar av läkemedel vid vanligt förekommande ohälsotillstånd och folksjukdomar
 5. förklara hur olika mikroorganismer sprids och orsakar sjukdomar i samhället och inom vården samt hur infektioner kan förebyggas och behandlas
 6. förklara kvalitetsindikatorers betydelse för förbättringsarbete inom omvårdnad
 7. förklara omvårdnadens metaparadigm och dess relation till omvårdnadsteorier/begrepp och kunna ge exempel på dess relevans i klinisk verksamhet och omvårdnadsforskning med kvalitativ ansats

  Färdigheter och förmågor

 8. identifiera och förklara orsaker till vanligt förekommande ohälsotillstånd och folksjukdomar samt dess patofysiologi och kunna delta i medicinsk diagnostik, behandling och utvärdering
 9. självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen avseende allmän omvårdnad, i partnerskap med patient/närstående, inklusive i journalföring
 10. tillämpa relevanta lagar, förordningar, myndighetsförfattningar, inklusive mänskliga rättigheter i relation till hälso- och sjukvård 
 11. tillämpa strategier för samtal, undervisning och information till patient/närstående och vårdteamet om vård och hälsotillstånd och kunna förklara bakomliggande teori, samt kunna använda den informations- och kommunikationsteknologi som används i klinisk verksamhet
 12. tillämpa mätinstrument som mäter kvalitetsindikatorer på individnivå
 13. tillämpa säker läkemedelshantering 
 14. tillämpa vetenskapligt skrivande med referenshantering
 15. tillämpa vårdhygieniska strategier för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner utifrån ett hållbarhetsperspektiv   

  ​Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 16. reflektera kring olika yrkesgruppers roll i omvårdnadsteamet respektive vårdteamet samt kring grupprocesser med stöd av teorier/modeller
 17. visa självkännedom och empatisk förmåga i teamarbete och vårdsituationer
 18. värdera etiska principer samt teorier kring kris och utveckling   
 19. värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategi för fortlöpande utveckling av sin professionella kompetens 

Innehåll

Kursen består av fyra block varav ett block är verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Huvudområde vårdvetenskap, med inriktning mot omvårdnad (18 hp) och biområde medicinsk vetenskap (12hp) läses integrerat.

Teorin omfattar allmän och specifik omvårdnad samt patofysiologi, diagnostik och behandling vid olika ohälsotillstånd och folksjukdomar; cancer, diabetes, metabola syndromet, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom samt neurologiska sjukdomar. I kursen ingår gerontologi, geriatrisk vård, palliativ vård, smärtfysiologi och smärtskattning samt nutrition. Andra områden är mikrobiologi, sår och sårbehandling samt farmakologi och läkemedelsräkning. 

Teorin omfattar även omvårdnadsteorier, vetenskapliga studier med fokus på kvalitativ ansats, vetenskaplig rapportering och etik. Vidare omfattar kursen modeller och begrepp relaterat till egenvård, information samt kris och utveckling, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Andra områden är kommunikation; kommunikationshjälpmedel, tolk i vården, samtalsteknik och motiverande samtal. Organisation och juridik för hälso- och sjukvård inklusive delegering ingår även i kursen. 

 

VFU (9 hp) ges inom vård- och omsorgsboende för äldre och omfattar praktisk tillämpning och reflektion av teori, med fokus på omvårdnadsprocessen inklusive användning av kvalitetsindikationer för vård av äldre. Delegering och samverkan i team, medicinsk teknik samt förflyttningskunskap ingår även i kursen. 

Undervisning

Undervisningen är utformad för att stimulera studenters självständiga, aktiva lärande och ansvarstagande. Obligatoriska moment är färdighetsträning, rollspel, seminarium, föreläsning som är angiven som obligatorisk och VFU. Utöver de obligatoriska momenten ges webbaserad undervisning och föreläsningar på campus som stöd till litteraturen. 

Examination

Kursen examineras genom skriftliga individuella salstentamina, webbtest, skriftliga inlämningsuppgifter i grupp respektive individuellt,  VFU samt bedömda moment vid obligatorisk undervisning.

Uppgifterna examineras utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. Examinerande moment har utöver det ordinarie tillfället ett omprovstillfälle per termin, om inte fler möjligheter anges. Samtliga examinationer och obligatoriska delmoment (omdömen) skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Frånvaro vid obligatoriskt moment kompletteras vid 1. senare tillfälle under samma kurstillfälle eller 2. vid senare kurstillfälle alternativt med skriftlig ersättningsuppgift om examinator bedömer det möjligt. Färdighetsträning, VFU och praktiskt prov kan ej ersättas med skriftlig ersättningsuppgift.

Teoretiska studier och färdighetsträning

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.  I enlighet med 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har en student rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

VFU

Student som ej blivit godkänd vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får genomgå förnyad klinisk tjänstgöring (VFU) en (1) gång. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén (PK) medge ytterligare tjänstgöringstillfälle. Student som avbryter pågående VFU i förtid utan särskilda skäl blir underkänd. Vid underkänd VFU ska en individuell plan utformas. Planen beslutas av examinator och delges studenten skriftligen.

Examinator kan med omedelbar verkan underkänna och avbryta en students VFU om studenten visar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk att studenten vid fortsatt VFU kan komma att skada sig själv eller annan person, värdefull egendom och/eller patients förtroende för sjukvården. I sådana fall skall en plan upprättas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av PK, skall anges vilka brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt som föreligger, vilket stöd studenten kan få från institutionen i att åtgärda dessa, samt hur och när kontrollen av detta kan äga rum liksom hur denna skall gå till. En student har i sådana fall rätt till maximalt två (2) kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i någon VFU innan PK har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för fortsatt klinisk tjänstgöring. Beslut om den individuella studieplanen kan av PK delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

Övriga föreskrifter

För detaljerad beskrivning av mål, innehåll, undervisning och examination, se kursinformation på läroplattform.

Webbaserad undervisning förekommer. Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda.

VFU kan vara förlagd under obekväm arbetstid (kväll, helg, natt) och vid annan ort. Vid underkänd VFU bestäms tidpunkten för förnyad klinisk tjänstgöring i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Nytillkommen obligatorisk litteratur

 • Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Karin; Hylen Ranhoff (red.), Anette Geriatrisk omvårdnad

  2 uppl.: Liber, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar Bjuväng, Agneta; Kjellberg, Margareta; Rehle, Harriett; Åkesson, Ulla

  4. [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

  3., rev. och utök. utg. [dvs. 4 svenska utg.]: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård

  Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk omvårdnad : 1 Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina Stubberud, Dag-Gunnar; Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk omvårdnad : 2 Toverud, Kari C Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina Grønseth, Randi; Almås, Hallbjørg; Stubberud, Dag-Gunnar

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Muntlin, Åsa; Jangland, Eva Fundamentals of care : klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Obligatorisk litteratur sedan tidigare kurs

 • Boman, Lennart; Wikström, Claes Medicinsk teknik : teori, planering och genomförande

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagren, Birger Läkemedelsräkning : med interaktiva övningsuppgifter

  3., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grefberg, Nils Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mattsson, Titti; Slokenberga, Santa; Zillén, Kavot Medicinsk rätt

  Upplaga 1: Stockholm: Norstedts Juridik, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

  3 uppl.: Studentlitteratur AB, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Människokroppen : fysiologi och anatomi Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina

  Tredje upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norlén, Per; Lindström, Erik Farmakologi

  4 uppl.: Liber, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pellmer Wramner, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice

  Eleventh edition. International edition: Philadelphia: Wolters Kluwer, [2021]

  https://s1.adlibris.com/images/55557964/nursing-research.jpg

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leksell, Janeth; Lepp, Margret Sjuksköterskans kärnkompetenser

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skolin, Inger Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heimer, Gun M. Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiklund Gustin, Lena Psykologi för sjuksköterskor

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och webbaserat material tillkommer, se kursens studiehandledning. Kursen bedrivs enligt den pedagogiska modellen problembaserat lärande, vilket innebär individuell fördjupningslitteratur.