Kursplan för Ohälsa och främjande av hälsa I

Ill Health and Promotion of Health I

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SJ360
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-03-15
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2018-01-17
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1 samt 12,5 hp godkända kurser från termin 2 vid sjuksköterskeprogrammet, inklusive godkänd VFU-placering (totalt 42,5 hp).
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i termin 3 i sjuksköterskeprogrammet och utgörs av teoretiska studier, klinisk/praktisk färdighetsträning samt VFU.
Kursen består av 20 hp Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 10 hp Medicinsk vetenskap; 22,5 hp teori och 7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- analysera människans utveckling och hälsa ur ett livscykelperspektiv
- planera och fördela arbetsuppgifter och samverka med olika yrkesgrupper
- självständigt, tillsammans med patienten planera, genomföra och utvärdera basala omvårdnadsåtgärder samt under handledning planera, genomföra och utvärdera anpassade specifika omvårdnadsåtgärder
- särskilja olika ohälso- och sjukdomstillstånd samt förklara patofysiologi, diagnostik och behandling
- tillämpa informations- och kommunikationsteknik
- tillämpa läkemedelshantering och värdera verkningsmekanismer och biverkningar
- tillämpa för situationen anpassade åtgärder för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategi för fortlöpande utveckling av sin kompetens
- värdera teorier, modeller och begrepp, samt tillämpa metoder och styrdokument i relation till omvårdnad, organisation, ledarskap, utveckling och lärande samt vetenskaplig metod

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD (20 hp)

- etiska, kulturella, genus- och jämlikhetsaspekter i omvårdnadsarbetet
- teorier, modeller och begrepp relaterat till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

- vetenskaplig metod 3 och förbättringskunskap

- evidensbaserad vård, inklusive kvalitets- och säkerhetsaspekter i vården
- hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relation, med fokus på kvinnor och barn
- hälso- och sjukvårdens organisation, lagar, författningar och styrdokument
- informations- och kommunikationsteknik

- basal och specifik omvårdnad vid ohälsa, inklusive hälsofrämjande åtgärder
- omvårdnadsprocessen, dokumentations- och vårdplaneringsmodeller

- kliniskt status 2
- läkemedelshantering 2
- medicinsk teknik 3

- ledarskap och följarskap
- samverkan i team, inklusive professionell och interprofessionell simuleringsövning

MEDICINSK VETENSKAP (10 hp)

- farmakologi
- klinisk kemi/fysiologi
- mikrobiologi och immunologi
- nutrition 3
- patofysiologi, diagnostik och behandling vid ohälso- och sjukdomstillstånd inom somatisk vård hos barn och vuxna
- smärta

Undervisning

ARBETSFORMER
Föreläsningar, litteraturstudier, arbete i basgrupper, rollspel, individuellt arbete, seminarier och webbaserad undervisning. Klinisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning.

OBLIGATORISKA MOMENT
Introduktion till kurs, obligatoriska föreläsningar, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, klinisk färdighetsträning, verksamhetsförlagd utbildning, studieuppgifter med skriftlig redovisning och examination.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt examination av kliniska/praktiska färdigheter. Uppgifterna examineras under innevarande kurs utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. För examination av verksamhetsförlagd utbildning används bedömningsinstrumentet AssCe som stöd. Samtliga delmoment och skriftlig individuell sluttentamen skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Nytillkommen obligatorisk litteratur

 • Berséus, Olle Svensén, Christer; Hjelmqvist, Hans Vätsketerapi

  2., uppdaterade och utök. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Donnerdal, Lisa Vätskebalans genom omvårdnadsplan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • HLR för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning

  [Rev. uppl.]: Stockholm: Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Järhult, Johannes; Offenbartl, Karsten; Andersson, Manne Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar

  Sjätte upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindholm, Christina Sår

  4 uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Obstetrik och gynekologi : för sjuksköterskor Borgfeldt, Christer; Sjöblom, Ingela; Strevens, Helena; Wangel, Anne-Marie

  Femte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moëll, Christian; Gustafsson, Jan Pediatrik

  2:a upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallström, Inger; Lindberg, Tor Pediatrisk omvårdnad

  2. [utök. och uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tidigare kurslitteratur

 • Klinisk omvårdnad. : 1 Almås, Hallbjørg (red.); Stubberud, Dag-Gunnar (red.); Grønseth, Randi (red.) Bolinder-Palmér, Inger (översättare)

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Del 1.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk omvårdnad. : 2 Almås, Hallbjørg (red.); Stubberud, Dag-Gunnar (red.); Grønseth, Randi (red.) Bolinder-Palmér, Inger (översättare); Olsson, Kristina (översättare)

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Del 2.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Benzein, Eva; Hagberg, Margaretha; Saveman, Britt-Inger Att möta familjer inom vård och omsorg

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Alternativ upplaga till 2012 är upplagan från 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boman, Lennart; Wikström, Claes Medicinsk teknik : [teori, planering och genomförande]

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ellegård, Lars Klinisk nutrition

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagren, Birger Läkemedelsräkning : med interaktiva övningsuppgifter

  3., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hertting, Anna; Kristenson, Margareta Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johnsson, Lars-Åke Juridik för sjuksköterskor : en handbok

  Stockholm: Karnov Group, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Karin; Hylen Ranhoff (red.), Anette Geriatrisk omvårdnad

  2 uppl.: Liber, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar Bjuväng, Agneta; Kjellberg, Margareta; Rehle, Harriett; Åkesson, Ulla

  4. [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grefberg, Nils Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

  3., rev. och utök. utg. [dvs. 4 svenska utg.]: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sand, Olav; Toverud, Kari C. Människokroppen : fysiologi och anatomi

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norlén, Per; Lindström, Erik Farmakologi

  3. uppl.: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin Omvårdnadens grunder : ansvar och utveckling

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Alternativ till upplaga 2014 är upplaga 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : hälsa och ohälsa

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Alternativ till upplaga 2014 är upplaga 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Alternativ till upplaga 2014 är upplaga 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pellmer, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap : Kristina Pellmer, Bengt Wramner, Håkan Wramner ; [foto: Håkan Wramner]

  3., kompletterade uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Alternativ upplaga till 2012 är upplagan från 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

  10th ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2016

  Alternativ till Polit, Denise F;Beck, Cheryl Tatano: Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Alternativ upplaga till 2013 är upplagan från 2018.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård

  Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leksell, Janeth; Lepp, Margret Sjuksköterskans kärnkompetenser

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Alternativ upplaga till 2013 är upplagan från 2018.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  2., [omarb.] uppl.: Stockholm: Liber, 2007

  Alternativ till upplaga 2007 är upplaga 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heimer, Gun M.; Björck, Annika; Kunosson, Chrystal Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Alternativ till upplaga 2014 är upplaga 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiklund Gustin, Lena Psykologi för sjuksköterskor

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och webbaserat material tillkommer, se kursens studiehandledning. Kursen bedrivs enligt den pedagogiska modellen problembaserat lärande, vilket innebär individuell fördjupningslitteratur.

Versioner av litteraturlistan