Kursplan för Ohälsa och främjande av hälsa I

Ill Health and Promotion of Health I

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SJ370
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-12-16
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2023-03-15
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1 (30hp), samt godkänd VFU-placering inklusive teoretiska uppgifter (9hp) och godkänd medicinsk teknik och färdighetsträning (1.5hp) från termin 2 vid sjuksköterskeprogrammet (totalt 40.5 hp).

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Institutionen för medicinska vetenskaper

Mål

Målen är uppställda i bokstavsordning

Efter genomförd kurs ska studenten, utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och med beaktande av mångfaldsperspektiv, kunna nedanstående:

Kunskap och förståelse

1. argumentera för prioriteringar i vården med stöd av vårdetiska principer

2. beskriva för situationen anpassade lagar, förordningar och myndighetsförfattningar i relation till hälso- och sjukvård, inklusive konventioner om mänskliga rättigheter och mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

3. diskutera mänskliga rättigheter tillsammans med andra professioner och reflektera över bemötande och behandling ur människorättsliga perspektiv

4. förklara forskningsdesign med kvantitativ respektive kvalitativ ansats

5. förklara verkningsmekanismer och biverkningar av läkemedel vid olika ohälso- och sjukdomstillstånd för patient och vårdpersonal

6. förstå statistisk information i vetenskapliga studier

7. resonera kring begreppet evidensbaserad omvårdnad

Färdighet och förmåga

8. identifiera krisreaktioner och ge stöd i samband med ohälsa och under handledning tillämpa anpassade strategier för att främja hälsa

9. identifiera och förklara olika ohälso- och sjukdomstillstånd, inklusive patofysiologi samt kunna förklara och delta i medicinsk diagnostik, behandling och utvärdering

10. identifiera risker och tillämpa för situationen anpassade vårdhygieniska strategier för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner utifrån ett hållbarhetsperspektiv

11. söka fram skriftlig sammanställning och muntligt rapportera vetenskaplig evidens för omvårdnadsåtgärder samt tillämpa vetenskapligt skrivande med referenshantering

12. tillämpa grundläggande statistiska begrepp, deskriptiv statistik och bivariata analysmetoder

13. tillämpa omvårdnadsprocessen, inklusive journalföring, i partnerskap med patient/närstående, självständigt avseende allmän omvårdnad vid ohälsa och risk för ohälsa samt under handledning avseende specifik omvårdnad

14. tillämpa strategier för samtal, undervisning och information till patient/närstående och personal om vård och hälsotillstånd samt kunna använda den informations- och kommunikationsteknologi som används i klinisk verksamhet

15. tillämpa säker läkemedelshantering med ett hållbarhetsperspektiv

16. under handledning och med stöd av teori/modell för ledarskap och förbättringsarbete prioritera, fördela och utvärdera arbetet i omvårdnadsteamet och samverka interprofessionellt

Värderingförmåga och förhållningssätt

17. visa självkännedom och empatisk förmåga i teamarbete och vårdsituationer

18. värdera sitt behov av ytterligare kunskap och beskriva strategier för fortlöpande utveckling av sin professionella kompetens

19. värdera teorier/modeller och begrepp av relevans för omvårdnad

Innehåll

Kursen består av fem block varav ett block är verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (20 hp) och biområde medicinsk vetenskap (10hp) studeras integrerat.

Teorin omfattar allmän och specifik omvårdnad, patofysiologi, diagnostik och behandling vid olika ohälsotillstånd hos barn och vuxna med fokus på infektion- och mag-tarmsjukdomar, vidare hos vuxna med fokus på endokrina-, gynekologiska-, hjärt-kärl-, lever-, neurologiska-, njur- och reumatologiska sjukdomar samt sexuell och reproduktiv hälsa. Häri ingår farmakologi och läkemedelsräkning, sår och sårbehandling, bedömning av smärta och smärtbehandling samt nutrition.

Teorin omfattar också evidensbaserad vård, vetenskaplig metod: kvalitativ och kvantitativ design samt grundläggande statistik; prioriteringar i vården med stöd av vårdetiska begrepp och principer; juridik för hälso- och sjukvårdens organisation och arbetsmiljö; interprofessionellt lärande med fokus på mänskliga rättigheter; diskrimineringsgrunderna samt mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

VFU (7,5 hp) ges inom somatisk vård och omfattar praktisk tillämpning och reflektion av teori samt medicinsk teknik och förflyttningskunskap; omvårdnadsprocessen, informations- och kommunikationsteknik, inklusive e-hälsa; läkemedelshantering; ledarskap och samverkan i vårdteam.

Undervisning

Undervisningen är utformad för att stimulera studenters självständiga, aktiva lärande och ansvarstagande. Obligatoriskt moment är färdighetsträning, rollspel, seminarium, föreläsning som är angiven som obligatorisk och VFU. Utöver de obligatoriska momenten ges webbaserad undervisning och föreläsningar på campus som stöd till litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga individuella salstentamina, skriftlig grupptentamen, webbtest, skriftliga inlämningsuppgifter i grupp respektive individuellt, praktiskt prov, VFU samt bedömda moment vid obligatorisk undervisning.

Uppgifterna examineras utifrån de riktlinjer som anges av examinator. För examination av VFU används bedömningsinstrumentet AssCe som stöd. Examinerande moment har utöver det ordinarie tillfället ett omprovstillfälle per termin, om inte fler möjligheter anges. Samtliga examinationer och obligatoriska delmoment (omdömen) skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Frånvaro vid obligatoriskt moment kompletteras vid 1. senare tillfälle under samma kurstillfälle eller 2. vid senare kurstillfälle alternativt med skriftlig ersättningsuppgift om examinator bedömer det möjligt. Färdighetsträning, VFU och praktiskt prov kan ej ersättas med skriftlig ersättningsuppgift.

Teoretiska studier och färdighetsträning

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

VFU

Student som ej blivit godkänd vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får genomgå förnyad klinisk tjänstgöring (VFU) en (1) gång. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén (PK) medge ytterligare tjänstgöringstillfälle. Student som avbryter pågående VFU i förtid utan särskilda skäl blir underkänd. Vid underkänd VFU ska en individuell plan utformas. Planen beslutas av examinator och delges studenten skriftligen.

Examinator kan med omedelbar verkan underkänna och avbryta en students VFU om studenten visar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk att studenten vid fortsatt VFU kan komma att skada sig själv eller annan person, värdefull egendom och/eller patients förtroende för sjukvården. I sådana fall skall en plan upprättas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av PK, skall anges vilka brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt som föreligger, vilket stöd studenten kan få från institutionen i att åtgärda dessa, samt hur och när kontrollen av detta kan äga rum liksom hur denna skall gå till. En student har i sådana fall rätt till maximalt två (2) kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i någon VFU innan PK har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för fortsatt klinisk tjänstgöring. Beslut om den individuella studieplanen kan av PK delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

Övriga föreskrifter

För detaljerad beskrivning av mål, innehåll, undervisning och examination, se kursinformation på lärplattform.

Webbaserad undervisning förekommer. Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda.

VFU kan vara förlagd under obekväm arbetstid (kväll, helg, natt) och vid annan ort. Vid underkänd VFU bestäms tidpunkten för förnyad klinisk tjänstgöring i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.