Kursplan för Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet

Degree Project in the Nursing Programme

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SJ550
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-05-03
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2018-01-17
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Godkända kurser från terminerna 1, 2 och 3 samt 7,5 hp från termin 4 (totalt 97,5 hp).

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet. Syftet med examensarbetet är att studenten skall fördjupa sig inom någon del av huvudämnet vårdvetenskap med dess inriktning mot omvårdnad. Studenten ska även utifrån ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta med evidensbaserad vård/omvårdnad samt initiera och medverka i förbättringsarbete

Mål

Efter genomfört examensarbete ska studenten självständigt kunna

 • tillämpa forskningsprocessens olika delar vid genomförande av ett fördjupningsområde inom huvudämnet vårdvetenskap med dess inriktning mot omvårdnad
 • visa god ämneskunskap och orientering om aktuella forskningsfrågor inom valt fördjupningsområde
 • kritiskt granska eget vetenskapligt resultat i förhållande till tidigare forskning, vald teoretisk referensram samt med hänsyn till relevanta samhälleliga och vårdetiska aspekter
 • särskilja begreppen vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet och diskutera om, och i så fall hur, eget resultat från examensarbetet kan appliceras i det praktiska vårdandet och/eller som grund till förbättringsarbete eller forskning
 • presentera eget arbete samt diskutera eget och andras vetenskapliga arbete i form av respondentskap respektive opponentskap
 • tillämpa angiven formalia samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • identifiera eget behov av ytterligare kunskap för att utveckla egen kompetens

Innehåll

I examensarbetet ingår:

- utarbetande av en projektplan

- genomförande av projektarbete och sammanställning/dokumentation av vetenskaplig rapport utifrån godkänd projektplan

- att försvara och diskutera eget arbete samt kritiskt granska och diskutera annan students vetenskapliga arbete under ett seminarium

- presentation av arbetet digitalt i posterform eller bildspel vid seminarium

Undervisning

ARBETSFORM

Examensarbetet är ett självständigt arbete och genomförs i grupp om två eller enskilt med handledningsstöd. Det skall framgå vad var och en av studenterna har bidragit med under arbetets genomförande.

Examination

För godkänt examensarbete krävs av examinator godkänd projektplan, godkänd vetenskaplig rapport och genomförande av arbetet, godkänt opponentskap samt godkänd presentation av arbetet vid seminarium.

Övriga föreskrifter

Du ska registrera din uppsats i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), antingen för publicering och arkivering eller endast arkivering. Detta måste göras för att registrering av avslutad kurs kan ske.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Tillkommer: vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt för den valda metoden relevant litteratur.

Versioner av litteraturlistan